3º lliurament catalunya dins seglexx

Solucionari 3r lliurament
En cada pregunta, per optar als 2 punts, calia enumerar, com a mínim quatre aspectes. 1. Quins canvis econòmics i socials fonamentals es van produir a Espanya entre 1960 i1975? (2 punts) El desenvolupament econòmic viscut durant el període 1960-1975 va comportar importants canvis socials:


Els moviments migratoris, afavorits per l'èxode rural com a resultat deles nombroses i millors oportunitats de feina a la indústria i als serveis, cosa que comportà el creixement desmesurat de grans zones urbanes, com per exemple l'àrea metropolitana de Barcelona, icontribuí a aprofundir els desequilibris territorials. En el conjunt de l'Estat espanyol, el fenomen de l'èxode rural va afectar uns quatre milions de persones que van emigrar cap als nuclis industrials(Catalunya, Madrid, Bilbao, València...) A més, uns dos milions d'espanyols van haver d'emigrar a l'estranger (Alemanya, Fança, Suïssa...), que generava una important entrada de divises. Ladinamització econòmica es va manifestar sobretot en un gran creixement de la indústria, que va renovar els béns d'equipament, adoptà noves tecnologies..., i així va augmentar la productivitat i la producció.Es van construir grans complexos industrials, especialment a Barcelona i a la seva àrea metropolitana que donaven ocupació a milers de treballadors. Millora en el sector dels serveis, gràcies alcreixement del sector turístic. A poc a poc s'anà consolidant a Espanya una classe social mitjana cada cop més nombrosa i estable. Les famílies espanyoles incrementaren el seu nivell de renda —possibleen part, perquè molta gent treballava a dos llocs alhora —, fet que permeté el seu accés a nous béns de consum. La millora de les condicions de vida va provocar un increment de la natalitat i undescens de la mortalitat. El resultat d’això va ser un fort augment demogràfic. El fenomen migratori, el turisme i l'augment del nivell de renda van provocar, també, una forta expansió del sector de la...
tracking img