7 Leyes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2066 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Macroeconomia
La macroeconomia, és la branca de l'economia que estudia l'acompliment, l'estructura, i la presa de decisions d'una economia sencera, ja sigui nacional, regional o global.La macroeconomia considera, per exemple, la producció total de béns i serveis, sovint presentada en el Producte interior brut, i els seus components, com ara les despeses agregades dels consumidors, la inversióprivada, el consum i les inversions del govern, i les exportacions netes.També estudia els preus relacionats amb les quantitats agregades de béns i serveis, el nivell general de preus, els salaris, les taxes d'interès, i les taxes d'intercanvi de divises. Finalment, els macroeconomistes proven de determinar com es que les polítiques del govern afecten totes aquestes variables, i en especial,estudien la política monetària, incloent-hi la quantitat de diners, l'estructura de les institucions monetàries i la política fiscal.
Resum:
La macroeconomía es una arrel de la economía que estudia l’estructura social i la presa de decisions d’una economía sencera, ja sigui nacional, regional o internaciona
|
El problema econòmic
El tema fonamental de l'economia, sovint conegut com el problemaeconòmic, és el fet que cap recurs és il·limitat, i per tant, les persones han de prendre decisions consistents amb aquesta limitació. Una decisió òptima és aquella que tria l'alternativa més desitjable entre les possibilitats permeses pels recursos limitats.
El problema econòmic es presenta amb tres conceptes bàsics: escassesa, elecció i el cost d'oportunitat. Tots els recursos són escassos, per laqual cosa, hom ha d'elegir entre un conjunt limitat de possibilitats, reconeixent el fet ineludible que la decisió de tenir més d'alguna cosa implica que hom a de deixar una d'altra.El cost d'oportunitat d'una decisió en particular es defineix com el valor abandonat de la segona millor alternativa que no s'elegeix.
El problema econòmic no només afecta als individus i les empreses, sinó també al'economia sencera, la qual també està limitada en els seus recursos i tecnologia. Una aplicació del problema econòmic en la macroeconomia és l'estudi del creixement econòmic: l'increment en la producció de béns i serveis. Les economies necessiten recursos per a créixer, i sovint les societats han de determinar quins recursos utilitzar avui dia i quins recursos utilitzar en el futur. Un bé deconsum és aquell que està disponible per a ser consumit immediatament; per contra un bé capital és un bé utilitzat per a produir altres béns o serveis en el futur. Així doncs, una economia creix en cedir (sacrificar o deixar d'utilitzar) el consum actual per a produir béns capitals per al futur.
L'oferta i la demanda agregada:
L'anàlisi de l'oferta i la demanda és un dels temes centrals del'economia. Per a la microeconomia, l'estudi d'aquesta anàlisi s'enfoca en les decisions d'unitats individuals, grans o petites, mentre que la macroeconomia s'enfoca en el comportament de les economies senceres, grans o petites, i en comptes d'estudiar els resultats d'equilibri entre preu i producció d'una companyia o industria en particular, la macroeconomia estudia el nivell total de preus, la taxad'atur, la producció total, és a dir, en els agregats econòmics. L'agregació és la combinació o suma de molts mercats individuals en un mercat total. Per exemple, si l'economia d'un país consistís en la producció de blat i blat de moro; la microeconomia estudiaria la producció de blat i de blat de moro per separat per determinar-ne els preus i les produccions d'equilibri. Per contra, la macroeconomiaagregaria la producció d'ambdós productes per analitzar la producció total.
Així doncs, l'anàlisi de l'oferta i la demanda en la macroeconomia segueix la mateixa lògica que en microeconomia, però hom estudia la corba de la demanda agregada i la corba de l'oferta agregada. La primera és la quantitat de productes totals que es demanen en un país per a cada nivell de preus, i la segona és la...
tracking img