AAAAA

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (546 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de febrero de 2015
Leer documento completo
Vista previa del texto

FUNDACIÓ COLLSEROLA

Curs 2011-12
Data…………
ÀREA CIÈNCIES NATURALS

Grup:

ACTIVITAT EXPERIMENTAL 2n Trimestre

Química orgànica
NIVELL 4t SecundàriaAlumne/a...............................................................................................


MODELS MOLECULARS DE COMPOSTOS ORGÀNICS

A/ Objectius
Construir models moleculars de compostos orgànics per entendremillor l’estructura dels hidrocarburs i altres famílies d’aquestes substàncies químiques.
Comprendre que és un polímer.

B/ Material
Caixes de models moleculars

C/ Procediment

1. De cadascundels compostos orgànics següents: etè, 1,2-dibromoetà, metanol, ciclopentà, 2-pentanona, etanamida i àcid etanoic,

a) Escriu la fórmula semidesenvolupada
b) Escriu la fórmula desenvolupadac) Construeix el model molecular
d) Dibuixa el model molecular i coloreja’l respectant el codi de colors.


2. a) Llegeix la informació sobre els glúcids i construeix el model molecular d’unaglucosa lineal.
b) Dibuixa’l.
c) Cicla la molècula i comprova si sobre o falta cap àtom.
d) Dibuixa el model molecular de la glucosa ciclada.


3. a) Llegeix la informació sobre les basesnitrogenades i construeix el model molecular d’una pirimidina. Fixa’t bé si la fórmula de la molècula que surt a la fotocòpia es pot dir que és la fórmula desenvolupada. Dibuixa el model molecular.D/ Resultats
Escriu i/o dibuixa els models de les qüestions anteriors.

E/ Conclusions.
Redacta ordenadament tots els conceptes que se’n dedueixen de la pràctica. No t’oblidis d’explicar ladiferència que hi ha entre...
a) Una fórmula i un model molecular
b) Una fórmula semidesenvolupada i una fórmula desenvolupada
c) Un hidrocarbur i els altres compostos orgànics: àcids, aldehids,bases nitrogenades, etc.
d) Els cicles i els compostos orgànics lineals
e) Un monòmer i un polímer
f) Un disacàrid i un polisacàrid
g) Una purina i una pirimidina
Els glúcids
Els glúcids,...
tracking img