Absentisme escolar

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 145 (36184 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Abandonament escolar, desescolarització i desafecció

1

Finestra oberta

Abandonament escolar, desescolarització i desafecció
Maribel Garcia Gràcia (coordinadora)
Octubre 2003

Finestra Oberta | 37

2

Finestra Oberta / 37

Aquesta publicació és fruit de les Jornades sobre abandonament escolar, desescolarització i desafecció celebrades a Can Bordoi els dies 3 i 4 d’abril de2003 i coordinades per Maribel Garcia Gràcia. Les opinions que s’expressen en aquesta publicació corresponen als autors. Edició: Fundació Jaume Bofill Provença, 324. 08037 Barcelona Tel. 93 458 87 00 Fax 93 458 87 08 fbofill@fbofill.org www.fbofill.org Impressió: Alta Fulla · Taller Dipòsit Legal: B. 45.232-2003

Abandonament escolar, desescolarització i desafecció

3

Índex
Presentació................................................................................. I. L’absentisme escolar a primària i secundària: algunes claus I. d’anàlisi per a la intervenció ................................................
Maribel Garcia Gràcia. GRET (Grup de Recerca Educació i Treball) de la UAB

5

7 7 9 12 14 15 19 24 26 30

Introducció.............................................................................. Conceptualització de l’absentisme, la desescolarització i l’abandonament: els problemes de mesura. .......................... Les repercussions socials de l’absentisme i l’abandonament escolar .................................................................................... Contra la teoria de l’handicap social i el multiculturalisme. Dèficit odesigualtat? .............................................................. Absentisme o absentistes? ..................................................... L’absentisme escolar a primària i secundària ......................... De les respostes reactives a les respostes proactives ............. Els dispositius locals en la lluita contra l’absentisme ............. Deu prerequisits per a la lluita contral’absentisme ................ II. Absentisme i «desescolarització» a França: II. alguns resultats d’un programa de recerca ........................
Françoise Oeuvrard. Ministeri de Joventut, Educació Nacional i Recerca (París)

36 36 37 38 51 57 61 62

El context general en què es planteja aquesta qüestió ............ Les absències dels alumnes i com es mesuren ........................ Elsprincipals resultats del programa de recerca sobre el procés de «desescolarització» ............................................ Algunes respostes .................................................................. Interrogants, punts de debat ................................................... Referències bibliogràfiques .................................................... Estudis del ProgramaInterministerial sobre els processos de desescolarització ...............................................................

4

Finestra Oberta / 37

III. Inclusió i reforma escolar: 10 tesis ...................................
Britta Kollberg, Regionale Arbeitsstellen für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule (RAA)

64

10 tesis................................................................................... Resum ..................................................................................... L’autora .................................................................................. Annex. Sobre el concepte d’estació escolar a la Heinz-BrandtOberschule (forma de treball i metodologia) ........................... IV. Projecte “La millora de l’èxit escolar:intervenció IV. educativa en xarxa local” .....................................................
Joan Rué. Grup OOE (Observatori d’Oportunitats Educatives) de la UAB

64 79 80 80

87

Resum ..................................................................................... 87 Les bases del projecte ............................................................. 88 La metodologia seguida...
tracking img