Access

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1209 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
• Què és l'Access?Elements de la pantalla de l'Access.Per què serveix aquest gestor de base de dades?Quina és la seva principal utilitat? L'Access és un gestor de base de dades. Aquest gestor de base de dades serveix per estructurar l'informació. La seva principal utilitat és poder organitzar,estudiar,analitzar i comparar la informació.

botons de control barra de títol barra de menú barrad'eines cuadro de diàlogo • Tipus de dades(relacional i documental)que es poden introduir al programa Access.Explica−les i posa exemples que no surtin als apunts. −Base de dades relacional:és un conjunt d'informació que es caracteritza pel fet que està estructurada i que els seus continguts tenen certa relació. Exemple: Marca Model Velocitat màxima Consum cada 100 Km Seat Seat Leon 220 6.5 RenaultMegan 210 6.0 Citroen C−4 220 6.2

1

Les dades tenen una estructura:totes les marques tenen quatre dades,la longitude màxima de les dades és fixa;la marca i el model són de tipus text i la velocitat màxima i el consum cada 100 Km són de tipus numèriques.La velocitat màxima és de tres dígits i el consum en té dos i la coma decimal. −Base de dades documental:És un conjunt d'informació noestructurada.No es coneix la longitud de les dades abans de mirar−les.Els continguts no tenen tanta semblanza com a les bases relacionals. Exemple: Catàleg de diferents tipus de música disponibles en dvd o vídeo. DVD Vídeo Rock 10−15−20 5−6−7 Pop 4−5−6 −−−−−− Hip−Hop −−−−−− 11−12−13 • Definició de base de dades,registre i camp.Posa−hi exemples que no surtin als apunts. Una base de dades és un programa quepermet guardar i organitzar informació referent a un conjunt d'elements que tenen semblantes.A partir d'aquesta informació podem realitzar consultes,formularis,llistats... −Camp:és el primer tipus d'informació que es diu. Exemple:marca,model,velocitat... −Registre:són les dades que has personalitzat. Exemple:seat leon,220,2'5... • Tipus d'objectes que es poden crear amb una base de dades.Explicaper passos com crear i modificar aquests objectes(taules,formularis i informes),i la pantalla per crear cadascú. Posa−hi exemples. Els diferents tipus d'objectes que podem crear són taules,formularis i informes.

2

Utilitzarem la 1ª de les opcions per ser la mès didàctica. La pantalla que veurem serà la seguent:

3

Definirme els camps que hem decidit posar per a la nostrataula,denominat vehicles. −Marca −Model −Velocitat màxima −Consum cada 100Km En primer lloc denominarem 01 vehícles i tots els camps que creem començaran per 01. A la primera columna posem el nom del camp i a la segona el tipus de dada(data/hora,moneda....) El resultat és el seguent:

4

Comprovarem que està creada la taula amb la seguent pantalla:

Formularis N'hi ha dues formes de crear un formulari:5

−Crear un formulari en vista disseny. −Crear un formulari utilitzant l'asistent. A continuació mostro la segona formacrear un formulari utilitzant l'asistent.

Fes doble clic en crear formulari utilitzant l'asistent.Automàticament s'obre l'asistent de formularis en el primer pas.

L'asistent ens mostra el seguent pas.Consisteix en elegir una distribució per el formulari.

6

Elseguent pas consisteix a definir un estil per al formulari.Pots elegir entre un dels estils predefinits de l'esquerre.A la dreta ens mostrarà el seu aspecto.Elegeix l'estil estandar i fes clic en siguiente.

L'ultim pas consisteix a escriure el nom que identifiqui el formulari que hem creat.

7

Informes Primer obrirem la BBDD que estem utilitzant.En la finestra principal,selecciona lacategoría informe de la barra de l'esquerre.Ara fes doble clic en crear un informe utilitzant l'asistent.

S'obre l'asistent amb la seva primera pantalla. Elegir taula espècies. Els cuadres d'abaix serveixen per definir els camps que volem que apareguin en l'informe. 8

Escogirem els camps i desprès farem clic en el seguent.

El seguent pas de l'asistent ens servirà per agrupar les dates per...
tracking img