Acolliments

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 60 (14925 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Col·lecció Infància i Adolescència, núm. 5

Els acolliments familiars en l’àmbit internacional: el debat de la professionalització
Carme Montserrat Ferran Casas Dolors Navarro

Els acolliments familiars en l’àmbit internacional: el debat de la professionalització

Carme Montserrat, Ferran Casas i Dolors Navarro

Els acolliments familiars en l’àmbit internacional: el debat de laprofessionalització

Col·lecció Infància i Adolescència núm. 5

Biblioteca de Catalunya. Dades CIP: Montserrat Boada, Carme Els Acolliments familiars en l’àmbit internacional : el debat de la professionalització. – (Col·lecció Infància i adolescència ; 5) Bibliografia ISBN 9788439385356 I. Casas Aznar, Ferran  II. Navarro, Dolors  III. Catalunya. Secretaria d’Infància i Adolescència  IV.Títol  V. Col·lecció: Col·lecció Infància i adolescència ; 5 1.  Acolliment familiar – Aspectes econòmics  2.  Famílies d’acollida – Formació 364.65-058.86

© Generalitat de Catalunya Departament d’Acció Social i Ciutadania Secretaria d’Infància i Adolescència © Carme Montserrat, Ferran Casas i Dolors Navarro Se’n permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública sempre que se’n citi el títol,l’autor i l’editor, i que no es faci amb fins comercials.

1a edició: octubre de 2010 Foto coberta: Linda Åslund (Llicència Creative Commons) ISBN: 978-84-393-8535-6 Dipòsit legal: B. 37.315-2010 Tiratge: 1.500 exemplars Disseny i maquetació: gama, s. l. Impressió: Thau, s. l.

Presentació

Al llarg de la història, la família ha estat el principal agent socialitzador de l’individu icontinua sent-ho. D’una manera o altra, es troba present a totes les societats i esdevé la principal institució educadora: transmet valors i normes, dota d’habilitats socials, satisfà les necessitats tant materials com afectives i afavoreix el desenvolupament psicològic correcte de la persona, especialment d’infants i adolescents. En algunes ocasions, però, ens trobem amb infants i adolescents que, perdiferents motius, no poden conviure amb la seva família; per a ells l’acolliment en família aliena esdevé la primera mesura de protecció que han d’adoptar les administracions competents. En l’àmbit estatal, l’acolliment familiar es va regular per primera vegada a la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civilen materia de adopción, i a Catalunya per mitjà de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció. Sens dubte, la prioritat que els nens i les nenes es desenvolupin dins d’un entorn familiar és un dels plantejaments amb més consens legal i tècnic, però, malgrat això, encara són molts els infants i adolescents sota la tutela de l’Administracióque romanen en centres residencials. Aquesta realitat ha fet necessària l’anàlisi de la situació actual de l’acolliment, de les experiències portades a terme fins ara i de les necessitats actuals per plantejar noves alternatives que facin factible el dret d’infants i adolescents a desenvolupar-se dins d’un ambient familiar. En aquest sentit, la Llei dels drets i les oportunitats en la infància il’adolescència introdueix per primera vegada la figura de l’acolliment professionalitzat, com a mesura que haurà de permetre que molts infants i adolescents que, per raó d’edat, situació familiar o per circumstàncies especials romanen als centres de protecció sense cap expectativa de viure en família puguin créixer i desenvolupar-se amb la cura de persones especialitzades que els proporcionaran unentorn familiar i desinstitucionalitzat. 7

El document que us presentem a continuació recull els resultats d’una recerca documental sobre l’acolliment familiar en alguns països europeus i als Estats Units, on la trajectòria en l’àmbit dels acolliments professionalitzats és molt més àmplia i estesa. Pretenem que aquesta anàlisi sigui útil a l’hora d’implementar el Programa d’acolliment...
tracking img