Acuerdos inciales para formar un grupo de trabajo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1025 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de marzo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.OBJECTIUS DEL GRUP:
▪ Crear unes pautes de treball comunes per portar endavant el projecte satisfactòriament.
▪ Unificar criteris d’intervenció dels membres del grup.
▪ Instaurar un compromís entre tots els membres del grup pel que fa al compliment de les tasques assignades.
▪ Establir unes mesures d’actuació referents a l’incompliment per part d’algun membre del grup dels acordsestablerts.
▪ Pautar l’acció a portar a terme per part dels membres del grup en cas d’abandonament d’un d’ells.
2.COORDINACIO, PLANIFICACIÓ I COMUNICACIÓ DEL GRUP:
▪ Cada participant del grup farà las seves tasques d’investigació de forma independent, però coordinada amb els seus companys, als qui mantindrà informats del seus avanços.
▪ En qualsevol moment, un membre del grup pot demanar assessoramenti/o consultar la opinió del seus companys sobre el seu treball.
Comunicació:
La comunicació entre els companys, es farà en la zona de treball del grup anomenada Debat. La utilització del correu de la UOC (amb còpia a tots els membres del grup) es farà només de forma extraordinària, ja que aquest tipus de comunicació no serà avaluada.
-la freqüència de connexió: serà com a mínim d’un copcada dia ( de dilluns a divendres), i d’una vegada per tot el cap de setmana.
-la freqüència de resposta dels missatges: no podrà ser superior a dos dies.
-dates de lliurament del treball: Cada vegada que comença una nova fase de treball es posarà una data límit fins a la qual podrem fer les aportacions i revisions necessàries.
LLiurament dels documents:

Es crearan carpetes i subcarpetes percada tema.
 Treball individual
Els fitxers resultat de la feina que cadascun desenvolupa de forma individual es penjaran a l’àrea compartida, dins de la carpeta personal.
 Treball compartit
Quan treballem en un fitxer compartit per tots el membres es crearà un document de treball que s’emmagatzemarà en la carpeta general.
El primer membre que dipositi el fitxer, l’anomenarà amb el seuprimer cognom_nom del document_v.1.0. (gimenez_acordsinicials_v1.0)
Quant sigui corregit per un altre membre, el posarà en la mateixa carpeta però amb el seu cognom_nom del document_v.1.1 i així sucessivament. A més a més, aquestes correccions es faran en un color diferent perquè puguin ser llegides pels altres membres.
Cada nova modificació es notificarà a l’espai Debat.
Es considerarà versiódefinitiva, aquella que sigui acceptada per tots el membres del grup. En cas de que només un membre del grup no estigui d’acord, es farà el lliurament del document; però es demanarà la intervenció del coordinador en cas de empatar en la votació.
Estil dels documents:

Utilitzarem el Microsoft Office Word com procesador de text.
 Sangria cap i espai després de paràgraf: 6 punts
 Font: TimesNew Roman, mida 12
 Text centrat i justificat als dos costats
 Encapçalament i peu de pàgina
Problemes i resolucions de conflictes:

-Absències: la persona que s’hagi d’absentar durant tres dies o més haurà d’avisar a la resta de companys.
 Si l’absència és per motius de força major, com ara una malaltia, el companys es repartiran la seva tasca amb el fi de complir amb el treball i lesdates de lliurament.
 Si es tracta d’una absència injustificada a partir del tercer dia, se li enviarà un e-mail per saber quin és el problema. Si la persona en qüestió no contesta a l’e-mail , o el problema persisteix s’informarà al consultor i se li demanarà el seu arbitri.
-Altres problemes:
 Se sol•licitarà la mediació del consultor en cas que algú incompleixi sistemàticament els acordsdel grup sobre organització de feina.
3. REPARTICIÓ DE LES TASQUES:
▪ Un cop la coordinadora i el grup hagin fet les seves propostes, i s’hagin acceptat per majoria les que creiem més adequades, es repartiràn les tasques de manera equitativa. Si hi ha tasques més senzilles i de més complexes, es procurarà que tothom tingui el mateix volum de feina.
▪ S’intentarà distribuir les tasques per...
tracking img