Adolescents i xarxes socials

Páginas: 21 (5089 palabras) Publicado: 16 de diciembre de 2010
GRAU PSICOLOGIA

El adolescents i l’ús de les Xarxes Socials

ÍNDEX

pàgines

1. INTRODUCCIÓ

3

2. XARXES SOCIALS
a. Noves formes de comunicació a partir de la revolució de les NT. b. Xarxes socials més importants i evolució d’aquestes. c. Perfil d’usuaris de les xarxes socials. d. Relació entre l’ús de les xarxes socials i el rendiment escolar dels adolescents. e. Influènciade les xarxes socials sobre la vida privada dels adolescents.

3 3 3 5 5 7

3. ADDICCIONS I PATOLOGIES
a. Concepte d’addicció. b. Concepte de patologia. c. Símptomes d’addicció a les xarxes socials i Internet. d. Motius d’addicció a Internet i les xarxes socials per part dels adolescents i joves.

8 8 11 12 13

4. DIAGNÒSTIC, TRACTAMENT I PREVENCIÓ
a. Diagnòstic. b. Tipologia detractaments. c. Centres de tractament de l’addicció. d. Formes de prevenció de l’addicció.

14 14 14 15 15

5. CASOS REALS

16

6. CONCLUSIONS I PREGUNTES DE REFLEXIÓ

17

7. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA

18

2

El adolescents i l’ús de les Xarxes Socials

1. INTRODUCCIÓ
Amb la realització d’aquest treball pretenem esbrinar els motius pels quals es poden produir addiccions ales xarxes socials i Internet, centrant l’estudi en el grup d’adolescents i joves. Ens centrem en aquest grup de població pensant que pugui ser el més nombrós pel que fa a usuaris i tal vegada els més susceptibles de cara a una possible addicció. Al llarg del treball, pretenem definir el concepte d’addicció aplicat a les xarxes socials i Internet, així com analitzar les diferents patologiesderivades del seu ús, els motius o condicionants pels quals es poden produir aquestes addiccions i veure si existeixen possibles tractaments i formes de prevenció. D’altra banda, volem esbrinar si existeix una simptomatologia i se’n deriven conseqüències en la salut i les relacions socials.

2. XARXES SOCIALS a. Noves formes de comunicació a partir de la revolució de les NT.
Des del naixementd’Internet els anys seixanta en l’àmbit militar fins a l’actualitat, s’han produït nombrosos canvis a la xarxa: hem passat de l’ús militar a emprar la xarxa per la transferència de dades, recerca i exposició d’informació i noves formes de relació i comunicació, mitjançant el correu electrònic, xats, xarxes socials, entre d’altres usos. (Introducción a Internet. Recuperat el 30 d’abril de2010, des de http://www.nodo50.org/manuales/internet/1.htm).

Nosaltres ens centrarem en la branca de la comunicació i, més concretament, en les xarxes socials, que van aparèixer degut als diversos canvis en l’estructura de la nostra societat a nivell familiar, de les relacions, comunitat, etc. Abans, les relacions es realitzaven a través de la comunitat i la família. Ara es cerca una novaforma de comunicació basada en grups amb interessos comuns. Per tant, ens trobem davant la necessitat de cercar un altre medi de relació: la xarxa (VV.AA. Comparación entre el uso de Internet por parte de
adolescentes y jóvenes. Recuperat el 27 de març de 2010 des de www.unav.es/fcom/cicom/2006/docscicom/1_GRANER.pdf).

L’accés de la població en general a les noves tecnologies i a Internet,ha facilitat la creació de les xarxes socials que alhora satisfan les necessitats, abans esmentades, de recerca d’establir relacions i comunicacions a través d’aquest mitjà (Cachia, R. Los sitios de creación de redes. Aspectos sociales.
Recuperat el 27 de març de 2010 des de http://www.delfos.co.cu/boletines/bsa/PDF/1_Los_sitios_de_creacion_de_redes.pdf).

Fent ús d’Internet, hem trobatdiversos conceptes de xarxa social, entre els quals podem esmentar: «la xarxa social és essencialment una aplicació online que permet als usuaris generar un perfil amb les seves dades, a pàgines personals i compartir-ho amb altres persones, fent pública aquesta informació» (García, L. Redes sociales en Internet y adolescentes. Guía para padres y madres. Recuperat el 27 de
març de 2010 des de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Xarxes Socials
  • xarxes socials
  • les xarxes socials
  • Xarxes Socials
  • Enquesta Xarxes Socials
  • El perill de les xarxes socials.
  • Adolescents i dificultats socials a l escola
  • moviments i xarxes socials: La primavera arab

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS