Anàlisi de les activitats econòmiques de les províncies d’ espanya

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 23 (5623 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ANÀLISI DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE LES PROVÍNCIES D’ ESPANYA

ÀNÀLISI MULTIVARIANT

ÍNDEX:
Introducció………………………………………………………………..1 - Hipòtesi treball - Recull de dades Matriu de correlacions…………………………………………………..4 - Leverage Anàlisi de components principals………………………………………6 Anàlisi de coordenades principals..………………………………….14 Anàlisid’agrupament.......................................................................16 - Criteri de Ward Conclusions.....................................................................................21 Bibliografia.......................................................................................23 Annex...............................................................................................24

1

INTRODUCCIÓ
L’objectiu del nostretreball és analitzar les diferències en l’activitat econòmica en les diferents províncies de l’estat Espanyol. El que hem volgut aconseguir és trobar una idea sobre el comportament dels índex de les diferents activitats econòmiques en relació a cada província d’Espanya. Per alta banda volem veure si hi ha algunes semblances entre províncies de tot Espanya i així mateix entre les províncies de unamateixa Comunitat Autònoma, com per exemple observar si les províncies de Catalunya segueixen una mateixa direcció, i per altra banda, comparar per exemple, Barcelona amb Madrid, que no són de la mateixa Comunitat Autònoma. Finalment dir que aquest treball en ajudarà a separar aquelles províncies per activitats, és a dir veurem grups on predomina l’activitat industrial, comercial turisme,etc. Aquesttreball seria útil per l’Estat Espanyol per tal de poder esbrinar la tipologia de cada província, o per una empresa que es volgués localitzar, ja que segons el tipus d’empresa, decidiria col·locar-se e una província o un altra, depenent de les seves característiques segons les activitats que s’hi realitzen amb freqüència. Hipòtesi del treball En la situació actual de crisi volem observar la relacióentre el índex d’atur i les activitats econòmiques. Una altra hipòtesis creiem que podria ser que aquelles províncies amb més índex d’activitat econòmica és perquè tenen un índex industrial alt. També en podríem formular una que al fer l’anàlisi d’agrupament obtindrem grups on les províncies d’una mateixa Comunitat Autònoma formaran part del mateix grup.

2

Finalment ens fem una altrapregunta, les províncies on hi ha més Índex de paro, és a les províncies d’Andalusia i Extremadura?

Recull de dades Per tal de realitzar el treball o també podríem dir el nostre anàlisi, hem recollit les dades de la pàgina de la Caixa i les hem separat per províncies. Les variables que hem escollit per al nostre anàlisis són: Índex industrial Índex Comercial (separat per comercial Majorista iMinorista) Índex de restauració i bars Índex turístic Índex de les activitats econòmiques Índex d’atur

Pel bon tractament de les dades hem hagut de fer tres consideracions, la primera va ser la de dividir totes les variables menys el índex d’atur pel nombre d’habitants, per tal que els resultats no es veiessin influïts pel nombre d’habitants, ja que una província amb més habitants tindria un índex mésalt i per tanta els resultats serien diferents als que volem obtindre, la segona consideració que hem tingut en compte és transformar les dades amb un logaritme+1 i finalment hem estandarditzat les dades, ja que com que estan en mesures diferents, sinó les estandarditzéssim, el resultats estarien esbiaixades, ja que aquelles variables amb major pes nominal, acabarien tenint més pes en l’anàliside les dades.

3

Matriu de correlacions:
Com que treballem amb dades estandarditzades la matriu de covariàncies i variàncies es converteix en una correlacions, Aquesta matriu la podem anomenar R i podem observar que la seva diagonal està formada per uns (1), això ve donat perquè la correlació entre una variable i ella mateixa serà 1, és a dir, el valor de la màxima correlació.

I.ind...
tracking img