Analisi estatut treballadors

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1090 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Anàlisi de l’Estatut dels Treballadors
* TÍTULO I. DE LA RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJO.
* CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
* SECCIÓN I. ÁMBITO Y FUENTES.
Aquest article ens explica quines persones o empreses formen part d’aquest estatut, deixant-ne fora funcionaris i altres treballadors de la empresa pública. Inclou els ciutadans que visquin fora del país, però quetreballen per a una empresa espanyola.
Ens diu quines relacions laborals es regiran per la constitució i no per a l’estatut general de treballadors, fer menció especial als casos dels personal d’alta dirección no inclòs en l’apartat anterior i a la situación dels artistas d’espectacles públics, dos possibles contractes que veurem en turismo.
Jerarquia:
a. Por las disposiciones legales yreglamentarias del Estado.
b. Por los convenios colectivos.
c. Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados.
d. Por los usos y costumbres locales yprofesionales.
Ens diu la geràrquia d’aplicació de les lleis en cas de conflicte. També que les costums seran part de la norma només si no hi ha una normativa oficial escrita.
Ens explica els drets bàsics i els drets en relació al treball dels que destacariem el dret a la negociació colectiva en el punt 1 i el dret a una promoció i formació (estudiat a la assignatura).
Ens parla dels deures delstreballadors, punts que moltes vegades no és tenen en compte ja que moltes pensen en els seus drets però no en els seus deures. En destacariem el fet de contribuir en la millora de la productivitat i mirar per les mides de seguretat i higiene.
Ens parla de coses bàsiques com la impossiblitat de treball de menors de 16, menors de 18 sense autorització paterna, o com els menors de 18 no poden fer horesextres, cosa que no es coneguda per molta gent. IMPORTANT EN EL NOSTRE SECTOR on de vegades es fa fer hores extres a qui no està permés fer-les fer. Exemple restauració i demés…
Ens diu comel contracte pot ser per escrit o de paraula, pero al segon putn ens especifica que per provar la conformitat de les dues aprts s’haurà de tenir per escrit. També ens diu que qualsevol tipus de contractes’haurà de fer per escrit encara que sigui a temps parcial, per obra-servei, o en qualsevol altre cas.
IMPORTANT: En cas de considerar un contracte nul, si el treballador ha prestat un servei, aquest servei haurà de ser remunerat com si hagués estat treballant amb contracte normal.

* SECCIÓN IV. MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO.
Ens parla de la conservació dels drets individuals per moltque s’assigni un treball en grup. IMPORTANT: En el nostre sector es treballa en grup en molts casos, no per això ens em d’oblidar dels drets indivuduals de cadascú, com el descans cada certes hores de treball, les 12 hores de descans obligatòties entre final i començament de nova jornada laboral, etc. Que de vegades en el turisme no es segueix.
MOLT IMPORTANT AQUEST PUNT: Moltes vegades quananem a buscar feina ens proposen pràctiques de llarga durada sense cap tipus de remuneració dient-nos que es bo per la nostra formació. Tal com estableix el codi del terballador, aquest tipus de propostes estarien fora de qualsevol legalitat, ja que queda molt clar que el periòde de practiques no podrà ser mai superior a un mes, i que el salari haurà de ser com a mínim d’un 60%-75% del que cobra untreballador amb contracte laboral normal. També ens limita molt clarament el límit de temps que podem estar amb contracte de pràctiques cosa que no sempre es respecta tampoc.
Ens explica com ha de ser un contracte parcial. La part que considerem més important en aquest punt és la obliagació de la acceptació per part del treballador a tenir un contracte a temps parcial. Per conseqüència la...
tracking img