Analisis de casos pac 1 uoc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2471 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
| |Mòdul 2 |Mòdul 3 |Mòdul 4 |Mòdul 5 |Mòdul 6 |Mòdul 7 |
|2.2 Quins són els elements|Diferències entre els |El centre des de fa temps duu a |Professorat es beneficia del |El centre no tenia experiència|La tutoraatribueix els problemes |El potenciar del desenvolupament |
|més significatius presents|professors dels cicles a |terme activitats tutorials, però no|PAT en quant a organització i |en l’atenció d’alumnes |conductuals d’alguns dels seus |de capacitats intel·lectuals, |
|en el context del cas? |l’hora d’abordar l’ensenyament|acaben de veure els fruits. Els |tambés’impliquen els alumnes |estrangers |alumnes a que són superdotats. La |socials, emocionals i físiques |
| |de les llengües |manca un línea d’actuació amb |en la participació al IES. | |demanda va encaminada, no a indagar |dels alumnes de manera autònoma i |
| ||sentit i coherent. Necessiten | | |en aquests problemes de conducta, si |independents a qualsevol àmbit o |
| | |pautes per donar als alumn. | | |no a determinar si actuen així perque|entorn.|
| | | | | |són superdotats. | |
|2.3 Una vegada analitzats |Proposar un marc referencial |La reflexió provocada per l’EAP i |Proposar un PAT on es |Pensar tant en elque |Donar resposta al tutor fent-li |El suport i l’assessorament ja que|
|els passos duts a terme |per tot el claustre |el DOT en el claustre, ha fet veure|beneficien les dues parts |necessitava en Wong com en el |entendre que els problemes |els centres d’educació especial |
|pel psicopedagog/a, | |els avantatges deltreball conjunt,|sense perdre de vista el |que necessitaven els |conductuals no van sempre lligats a |estan en transformació. |
|podries determinar quins | |per compartir i cercar estratègies,|context i utilitzant-lo com |professors |la sobredotació. El tutor ha pogut |Assessorar al equip directiu de |
|han estataspectes claus | |fer plans d’actuació, revisar i |una eina no per donar | |saber quins eren els alumnes que sí |cada àmbit del centre. |
|perquè l’assessorament fos| |redefinir actuacions... |problemes com es comenta | |eren talentosos osuperdotats i | |
|un èxit? | | |d’experiències passades. | |passaven gairebé desapercebuts fins | |
| | | || |el moment. | |
|2.4 S’han assolit els |Si, per què s’ha aconseguit un|La finalitat última era aconseguir |L’assessor utilitza el PAT per|Sí, per què amb l’arribada |Sí, ja que, encara que la tutora |Si ja que s’intenta intervenir en |
|objectius proposats? |marc referencial de...
tracking img