Antologia de la poesia castellana

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2315 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Què s’entén per escolàstica? Quin període històric representa? Quantes parts té? L’escolàstica és la producció intel·lectual que representa el període històric entre els segles IX i XV. L’escolàstica es pot dividir en dues parts: el mètode i els continguts i pel que fa a la seva transcendència podríem parlar d’una escolàstica inicial, d’entre els segles IX i XI i una altra posterior mesdesenvolupada. 2. De quina manera perviu la filosofia de l’antiguitat a l’escolàstica? En el primer període es creia en la saviesa i la cerca i es donava importància a tot tipus de creença des de Déu fins al més mínim coneixement humà. Durant el segon període, es dóna importància al saber científic. Durant el primer període les tendències van dirigides cap al món clàssic grec i llatí, i al segonprevaleix el pensament modern posant de manifest la subjectivitat i ciència. 3. Quina diferència hi ha entre la teologia monàstica i la teologia escolàstica? A què es refereixen tots dos conceptes? La diferencia és la tendencia del pensament 4. Enuncia els trets fonamentals de l’escolàstica. 5. En què consisteix la natura o physis d’Escot Eriúgena? Amb quins autors de l’antiguitat podem emparentar-lo?(fíxa’t bé: aitprs de l’antiguitat, no herència teològica cristiana) 6. Quès és un universal? En què consisteix el problema filosòfic relacionat amb aquest concepte? Quines teories hi ha al respecte durant el segle XII? 7. La relació que hi ha entre la fe i la raó. Així com la fe es ser i el pensar es la raó. 8. Fou un personatge fonamental de l’Edat mitjana, i se l'ha arribat a considerar un delsprecurssors de la reforma protestant, pel seu comentari a l'obra de Sant Pau. La seva història d'amor amb Heloïsa ha esdevingut llegendària. Per la part de la filosofia va publicar una lògica especialment rellevant, molt allunyada de l'estil de manual, i amb molts punts que es poden considerar moderns. Tot i que no va tenir un

gran ressò en el moment, fou molt revalorat a partir de la RevolucióFrancesa, quan l'Església Protestant, que el considera un revolucionari, va guanyar més importància. Defensa una proposta conceptualista, propera al nominalisme.Va distingir entre ètica, com a moral pagana, i divinitas, o simplement moral, com a moral teològica. La seva ètica es pot resumir en tres consideracions: - Virtut i vici - Voluntat - Moral i pecat. En el debat entre Raó i Fe, Pere Abelardmanté una postura racionalista: intelligo ut credam (entendre per creure). Matisà la postura afirmant que les accions bones ho són en el moment en què se sap perquè ho són, però això només se sap quan es té coneixement de què agrada a Déu, i l'home només pot saber-ho a partir de la Revelació.

9. El segle XIII s'obre amb tres esdeveniments que assenyalen un canvi ben sentit. El primer és lacondemna a París (1210) de l'obra de l'Eriúgena, juntament amb els llibres aristotèlics que no fossin l'Organon. El segon i el tercer fet no són pròpiament escolars, escolàstics. Es tracta de l'expansió del catarisme o heretgia albigesa pel sud de França, i de l'aparició dels escrits de Joaquím de Fiore (m. el 1202) al sud d'Itàlia. La natura fa que hom desitgi una neta separació entre l'un il'altra. - Aquesta separació assenyala: a)un fort interès per l'estudi del temporal en ell mateix amb vista a la vida quotidiana. b) com es vol religiosament separar amb claredat tot allò que és temporal de l'àmbit diví, per a evitar que quedi infectat pel diner que tiranitza la vida terrenal dels homes. s'arriba a pensar que el món sensible no és obra de Déu. L'home cal que s'alliberi d'aquest àmbitd'esclavitud i limitació purificant la seva ànima fins a ser digne de fondre's amb Déu, el Bé. El catarisme mantindrà aquesta tesi fins al primer quart del segle XIII. Joaquím de Fiore dóna testimoni de fins a quin punt la gent del segle XII té consciència de viure uns temps nous amb canvis extraordinaris. I aquest sentiment de novetat els porta a un renovat interès per la història i, cert Els...
tracking img