Apuntes fisiologia vegetal

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 74 (18350 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
A) Dibuix d'una cèl.lula del mesòfil de la fulla. Destaca el gran volum ocupat pel vacúol.
(B) Micrografia d'una secció d'una cèl.lula meristemàtica de l'arrel feta amb un microscopi electrònic de transmissió. Destaquen els sistemes de membranes dels l'amiloplasts (A), reticle endoplasmàtic (ER), complex de Golgi (G), mitocondri (M), nucli (N), vacúol (V) (notar el seu petit volum a cèl.lulesmeristemàtiques), i la plasma membrana (PM). Paret cel.lular (CW).
Extret de: Buchanan BB, Gruissem W, Jones RL. Biochemistry and molecular biology of plants. American Society of Plant Physiologists, Rockville, Maryland.
Fent un breu repàs als components cel.lulars dels vegetals hi trobem:
Els sistemes de membranes, bicapes de fosfolípids que inclouen proteïnes: integrals i perifèriques.
Elnucli que conté el material genètic. La quantitat d'ADN és molt variable a plantes superiors, fins i tot entre espècies molt properes, per exemple, s'han trobat diferències de 20 en el contingut d'ADN, entre distintes espècies de Vicia. La biologia molecular ha demostrat que una gran part d'aquest ADN correspon a ADN repetitiu que sembla jugar un paper en l'organització del genoma, l'expressió delsgens i el desenvolupament.
Les zones denses del nucli és denominen nucleolus i són els llocs on es sintetitzen els ribosomes, inclouen determinades regions d'un o més cromosomes. Cada subunitat ribosòmica es sintetitza per separat i només està formada per ARNr i proteïnes. La unió de les dues subunitats es produeix en el citoplasma. Els ribosomes participen en la síntesi de les proteïnes.
Elreticle endoplasmàtic (RE) és l'agrupació més grossa de membranes a l'interior cel.lular, que es troben formant sacs tubulars o esclafats coneguts com cisternes. El RE forma un continu amb la plasma membrana i la membrana nuclear. N'hi ha de dos tipus rugós i llis. Al RE rugós es sintetitzen les proteïnes per a l'exportació que amb posterioritat poden ser modificades al complex de Golgi. En el lumendel complex de Golgi les proteïnes són modificades enzimàticament. Les vesícules es fusionen amb la membrana alliberant el seu contingut. Hi ha vesícules nues i d'altres cobertes amb una proteïna, que s'han relacionat amb el transport de proteïnes de reserva a vacúols especialitzats.
El vacúol ocupa la major part de la cèl.lula desenvolupada, està envoltat per una membrana coneguda com tonoplast. Ala cèl.lula jove apareixen provacúols a partir del sistema de Golgi que més tard es fusionen. Conté ions inorgànics, àcids orgànics, sucres, enzims i metabolits secundaris que juguen un paper en la defensa de la planta. L'acumulació de soluts dintre del vacúol produeix la força osmòtica necessària per a l'entrada de l'aigua a la cèl.lula.
El cloroplast i el mitocondri són els indrets deconservació de l'energia. Són orgànuls envoltats per un sistema de doble membrana amb material genètic propi semblant als dels bacteris.
També hi ha microcossos especialitzats en vies metabòliques particulars, com per exemple els peroxisomes especialitzats en reaccions d'oxidació que participen juntament amb els cloroplats i els mitocondris en el procès de la fotorespiració.
El citoesquelet és una xarxaque organitza la col.locació dels orgànuls i facilita el seu moviment. Té un paper important a processos com la diposició de la paret cel.lular, la mitosi, meiosi. Microtúbuls i microfil.laments formen el citoesquelet de les cèl.lules vegetals. Els dos són macromolècules formades per la unió de proteïnes globulars, els microtúbuls tubulina i el microfil.laments actina. Les unitats simples espoden polimeritzar o despolimeritzar baix les condicions cel.lulars apropiades.
I per acabar hem d'esmentar la paret cel.lular que ofereix protecció a la cèl.lula, sense limitar de forma significant la difusió de l'aigua i dels nutrients minerals des de el medi a la plasma membrana.
La paret cel.lular és una part important per a la vida i l'evolució de la majoria d'organismes. La preponderància i...
tracking img