Apuntes psicologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 99 (24672 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 1: introducció a la psicologia i als processos psicològics bàsics. Psicologia de la percepció

1. Definició de psicologia

-Psicòleg: descriure / explicar comportaments de manera verificable ( condicions:
*acord: unificació de criteris entre psicòlegs
*verificació: fets repetibles
*”lleis”: comportaments repetibles, s’ha de poder generalitzar el diagnòstic i q tots els psicòlegsho identifiquin.

-Pisoclogia (ciència) ( mètode: estudi científic
objecte: conductes-comportaments (generalment, humans).

*La conducta (des del punt de vista de la psicologia):
-accions motores (q fa físicament)
-respostes fisiològiques (sudoració com a símptoma d’ansietat, p.e.)
-fets mentals (q pensa)

a partir de:
-fets externs observables-esdeveniments q es poden deduir de: observacions verbals, indicadors fisiològics

-La psicologia com a ciència ( condicions
( relació amb altres ciències q tb influeixen en el comportament de
l’e.h. (biologia, socials, medicina...)

( camps d’aplicació: familiars víctimes de catàstrofes...

-Psicologia: ciència de la conducta ( comportament en funció del’organisme i el medi que l’envolta (natural i social) amb tota la seva “complexitat”.
( diferents postures: ambientalistes, genetistes...

-La psicologia té: definició, història (corrents) (tot i ser una ciència moderna), metodologia i camps d’aplicació.

2. Processos psicològics / cognitius bàsics q es donen en l’individu

Atenció (captar inf.)
Percepció (tractar inf. q captem)Organisme
Memòria (emmagetzemar) (comportament, conducta)
Aprenentatge (mecanismes de resposta davant dt.situacions)
Pensament (generalitzar aprenentatge)
Motivació (posem en marxa comportaments personals)
Emoció (afectivitat) Entorn biològic i físic-químic
Llenguatge (codificació) (biologia,herència)

Entorn social
(cultura)

*Maduració de l’individu ( maduració d’aquests processos
*Important ( considerar:
-desenvolupament de la persona (diferents etapes evolutives)
-patologies
-particularitats individuals (cecs, sords...)
3. Relació del procés de la percepció amb altresprocessos psicològics bàsics

Estímul Sistemes sensorials (=senso-perceptiu) Processos superiors (influencien en percepció)
amb filtre Memòria, aprenentatge, motivació
Receptors / còrtex (processa inf.) emoció, llenguatge, pensament,
Personalitat
Sensació /Percepció

4. La psicologia de la percepció

1. Tradicional diferenciació entre sensació i percepció

a) Psicologia clàssica ( sensació = percepció
(emprisme-neuropsicologia)

*Sensació : -experiències senzilles, poc significatives
-formada x elements irreductibles q formen la psicologia (els + biològics) en els quals
no influeixen altres processospsicològics.

*Percepció : -interpretació de la sensació, se li dóna significat
-en funció de : experiències sensorials anteriors + aprenentatge perceptiu

b) Marc del processament de la inf. (recent, des de 1950)( 1 sol procés ( procés perceptiu:
-funció: extraure inf.
-intervenen estructures cognoscitives ( procés biològic i cognitiu
-és un conjunt ordenat d’etapes:
1.ENTRADA (INPUT) d’energia física q activa receptors
2. TRANSDUCCIÓ (CODING) sensorial de l’energia que entra a una codificació del sistema
nerviós (p.e.: e.electromagnètica ( e. nerviosa en el cas de l’ull)
3. ACTIVITAT DEL CERVELL (zona específica segons el tipus d’estímul): selecció i
i elaboració de la informació segons l’experiència del...
tracking img