Apuntes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 62 (15500 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1ª PART: INTRODUCCIÓ
Autors clàssics:
- Durkheim - Parsons - Tocqueville - Wright Mills
- Weber - Condorcet - Mannheim - Stuart Mill
- Marx - Tonnies - Spencer - Simmel
- Montesquieu - Comte - Le Play - Engels
- Freud - Saint-Simon - Pareto
La contribució espanyola a la sociologia va ser molt limitada, només apareix algun autor clàssic amb algunaaportació a la sociologia conservadora: Balmes, però era molt poc reconegut internacionalment. A Itàlia va passar el mateix, la seva contribució tmb va ser molt limitada encara q es coneixen més noms d’autors clàssics com: Pareto (origen italià) i Mosca.

Sociologia i modernitat:
- La modernitat és una etapa històrica q s’ha donat en diverses cronologies depenent dels països. Hi ha països q vanser pioners en determinats aspectes.
- El naixement de la sociologia representa la conjunció de la reflexió sobre els canvis socials ocasionats per l’extensió gradual del mercat i de l’estat (difusió de la modernitat) amb l’aplicació del mètode científic a aquesta reflexió.
- La sociologia com a resposta a les dues revolucions: industrial i la política.
- El mercat i l’estat són lesdues grans invencions de la modernitat.

Filosofia i ciència:
- En els orígens de la sociologia és difícil traçar la línia divisòria entre aquesta disciplina i la filosofia. Els autors clàssics se’ls podia etiquetar de moltes formes, però era difícil q fossin etiquetats com a sociòlegs pq en aquell moment la sociologia era considerada com una disciplina conservadora i no gaire ben vista. Amés, no quedava clar quina era la línia divisòria entre la sociologia i la filosofia.
- Procés d’autonomització i institucionalització progressives. Es produeix un procés d’emancipació per part de la sociologia.
- Construcció teòrica i el referent empíric. La sociologia aspira a tenir un status científic, és a dir, q té en primer lloc tot un procés de construcció teòrica. Són teoriesles quals no s’elaboren a partir d’especulacions com fan els filòsofs, sinó q ho fan a partir de dades. La sociologia es basa en l’observació empírica de les dades, a partir de la qual realitzen la construcció teòrica.
- Teoria, hipòtesis, observació i contrastació empírica ( aquestes són les etapes elementals del procés sociològic.
- Positivisme i anti-positivisme. El representant mésclar del positivisme era Durkheim, mentre q Weber no ho era, ell aportava una visió diferent, però tampoc se’l pot considerar antipositivista.
o A partir del positivisme, la ciència té una visió del coneixement de la realitat, però tmb vol modificar-la, i per això ha de conèixer els mecanismes q fan funcionar la realitat i saber com funcionen.
- Ciència i previsió de la intervenciósocial
- Criteri de falsabilitat de Popper: Una forma d’aclarir el q és ciència i el q no ho és, és a partir dels criteris de falsabilitat de Popper, a partir dels quals podem saber quan comença la ciència i acaba la filosofia.
o Popper: origen austríac, però va tenir q exiliar-se.
o Gran aportació de Popper és la falsabilitat: idea de q la ciència avançava a partird’adivinances injustificades i exagerades. Si una hipòtesis no era contrastable, llavors no és falsable. El criteri de falsabilitat és basa en la contrastació de les hipòtesis: si són contrastables, llavors són falsables; si no són falsables, no són hipòtesis científiques.
o Quan diu q són falsables, no vol dir q siguin falses, sinó q es comprova la seva validesa empírica.

Per què els clàssicsnomés estudien en algunes disciplines com ara la sociologia?
- diferències entre l’estudi de les ciències naturals i socials
- Kuhn i l’estructura de les revolucions científiques
- El concepte de comunitat científica
- Ciència normal i ciència revolucionaria
- Les ciències socials com a disciplines multi-paradigmes

Jeffrey C. Alexander
Alexander té una visió de la...
tracking img