Apunts de música magisteri

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1915 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Didàctica de la música en l’educació primària.

Marisa Gregori

Examen MÚSICA

TEMA III: EDUCACIÓ PRIMÀRIA  Organització del sistema educatiu: Hi ha dues etapes en els ensenyaments obligatoris, que són la primària i la secundària, en les quals hi ha tres cicles de dos cursos i dos, respectivament. Els objectius de l’assignatura de música són la percepció i l’expressió d’aspectesdiversos de la realitat exterior i del món interior mitjançant diferents tipus de llenguatge.  Marc     psicopedagògic de l’Art d’Educació Musical: Què?  continguts Per què?  objectius Quan?  temporització i seqüenciació Com?  metodologia

Aleshores podem dir que l’educació seria una necessitat o coherència entre:  Allò que s’ensenya  Allò que s’aprèn  Allò que s’avalua A la primària podemdir que ja tenen una sèrie de capacitats i nosaltres com a mestres hem de aprofitar: Com ja tenen més precisió per a afinar, aconseguir una bona afinació. Introduir ja algun cànon a dues veus. Li donen més importància a allò que tinga un contingut de text amb intriga, que a allò amb un bon contingut musical i rítmic. I per concloure aquest tema, podem dir que el que fa que un xiquet inicie elsestudis musicals depèn de: o La motivació de l’alumne. o La capacitat de mantenir la disciplina que cal per aprendre un instrument. o L’interés que li pose. o Les dificultats diverses que poden sorgir-li al llarg dels seus estudis musicals.

Marina Sendra / Marisa Gregori

Pàgina 2

Examen MÚSICA

TEMA IV: EDUCACIÓ MUSICAL DINTRE DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA  Generalitzacions:Desenvolupa capacitats i possibilitats: 1. Imaginació creadora musical. 2. Capacitat :  D’explorar entorn sonor.  Rítmica i mètrica.  D’escoltar i entendre música. 3. Possibilitats específiques:  Veu.  Pràctica instrumental.  Cant. 

Individual I Grupal

Actitud davant la música: 1. Interès per:  Escoltar, benveure i fer música. Capacitat tècnica  Aconseguir Expressió vocal Expressióinstrumental  Tenir cura dels instruments i del material musical.  Conèixer i valorar el patrimoni musical. 2. Valorar:  La veu com a instrument musical.  El llenguatge musical com a mitjà de representació.  Cognitivament la representació dels companys. 3. Col·laborar activament i gaudint. 4. Formar-se una opinió. 5. Desinhibició, espontaneïtat i creativitat. Educació auditiva i llenguatgemusical:El llenguatge musical es la representació simbòlica de la musica.     Pràctica musical Pràctica auditiva Pràctica interpretativa Pràctica creativa

Marina Sendra / Marisa Gregori

Pàgina 3

Examen MÚSICA

Continguts: 1. Ritme lliure mètric figures binàries terciàries

2. Melodia

entonació escala funcions i usos

pentagrama claus

3. Formes elementals

CànonLied Rondó Tema – variació Suit

4. Matisos

Agògics Dinàmics 5. Iniciació harmonia 6. Lectura – escriptura musical Audició Reconeixement Reproducció Representació

7. Combinacions i estructures musicals

8. Dictats escrits 9. Improvisacions 10. Composicions senzilles 11. Exercicis polirítmia  Educació vocal i cant: 1. Música i paraula  veu parlada i cantada 2. Cançó  recurs didàcticPolivalent al procés d’ensenyar-aprendre. En la discriminació i reconeixement del ritme i altura. 3. Cant coral  veu Qualitats Tipus Possibilitats sonores Possibilitats expressives

Marina Sendra / Marisa Gregori

Pàgina 4

Examen MÚSICA

4. Tècnica vocal Respiració Articulació Vocalització Impostació vocal 5. Veu individual i grupal  afinació 6. Dictat oral 7. Cançons amb/senseinstruments Interpretació Entonació Invenció Música i Moviment  explica possibilitats i improvisació: 1. Moviment corporal i dansa Recurs entre percepció i representació Mitjans expressió musical Explorar i experimentar paràmetres de so 2. Improvisació per moviment 3. Dictats amb moviment 4. Repertori danses a classe 5. Invenció de coreografies a classe Educació instrumental 1. Instrument com a Recurs...
tracking img