Asasas

Páginas: 5 (1032 palabras) Publicado: 13 de febrero de 2012
COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATÒRIA: JUNY 2010 BIOLOGIA

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA: JUNIO 2010

BIOLOGÍA

BAREM DE L’EXAMEN: L’examen consta de dues opcions, A i B. L'alumne/a haurà de triar-ne íntegrament una de les dues. Cada opció consta dequatre parts. Cada part es valorarà sobre 10 punts i els punts assignats a cada qüestió figuraran en el text. BAREMO DEL EXAMEN: El examen consta de dos opciones A y B. El/la alumno/a deberá elegir íntegramente una de las dos. Cada opción consta de cuatro partes. Cada parte se valorarà sobre 10 puntos y los puntos asignados a cada cuestión figurarán en el texto.

OPCIÓ A / OPCIÓN A Part A. Basemolecular i fisicoquímica de la vida Parte A. Base molecular y físicoquímica de la vida 1. Estructura i propietats de l’aigua. (5 punts) 1. Estructura y propiedades del agua. (5 puntos) 2. Funcions de l’aigua en els éssers vius. (5 punts) 2. Funciones del agua en los seres vivos. (5 puntos) Part B. Estructura i fisiologia cel·lular Parte B. Estructura y fisiología celular 1. Quin procés metabòlices representa en la imatge? En quines condicions es dóna? En quin lloc de la cèl·lula ocorre? D’on procedeix l’àcid pirúvic? Esmenteu usos industrials d’aquest procés. (6 punts) 1. ¿Qué proceso metabólico se representa en la imagen? ¿En qué condiciones se da?¿En qué lugar de la célula ocurre? ¿De dónde proviene el ácido pirúvico? Cita usos industriales de este proceso. (6 puntos)

2. Relacioneuels processos metabòlics (columna de l’esquerra) amb l’estructura cel·lular en la qual ocorren (columna de la dreta). (4 punts) 2. Relaciona los procesos metabólicos (columna de la izquierda) con la estructura celular en la que ocurren (columna de la derecha). (4 puntos) processos metabòlics Assemblatge d’ARN ribosòmic i proteïnes ribosomals Glucòlisi β-oxidació d’àcids grassos Reducció del CO2atmosfèric Glicosilació de proteïnes Fosforilació oxidativa Oxidació de l’àcid pirúvic a CO2 Reparació de l’ADN
1

estructura cel·lular Nucleoplasma Membrana interna mitocondrial Estroma del cloroplast Citosol Matriu mitocondrial Nuclèol Peroxisoma Aparell de Golgi

procesos metabólicos Ensamblaje de ARN ribosómico y proteínas ribosomales Glucólisis β-oxidación de ácidos grasos Reducción delCO2 atmosférico Glucosilación de proteínas Fosforilación oxidativa Oxidación del ácido pirúvico a CO2 Reparación del ADN

estructura celular Nucleoplasma Membrana interna mitocondrial Estroma del cloroplasto Citosol Matriz mitocondrial Nucleolo Peroxisoma Aparato de Golgi

Part C. Herència biològica: genètica clàssica i molecular Parte C. Herencia biológica: genética clásica y molecular 1.Identifiqueu les parts del cromosoma metafàsic indicades per les lletres. (4 punts) 1. Identifica las partes del cromosoma metafásico señaladas por las letras. (4 puntos)

2. És idèntic el material genètic dels dos cromosomes homòlegs?, i el de dues cromàtides germanes? Raoneu la resposta. (6 punts) 2. ¿Es idéntico el material genético de dos cromosomas homólogos? ¿y el de dos cromátidas hermanas?Razona la respuesta. (6 puntos)

Part D. Microbiologia i immunologia. Aplicacions Parte D. Microbiología e inmunología. Aplicaciones 1. Expliqueu les diferències entre sèrum i vacuna. Quin tipus d’immunització proporcionen? Justifiqueu la resposta. (4 punts) 1. Explica las diferencias entre suero y vacuna. ¿Qué tipo de inmunización proporcionan? Justifica la respuesta. (4 puntos) 2. Expliqueu elsconceptes de tolerància i de autoimmunitat i la relació que hi ha entre tots dos fenòmens. (3 punts) 2. Explica los conceptos de tolerancia y de autoinmunidad y la relación que existe entre ambos fenómenos. (3 puntos)

2

3. Relacioneu els elements inclosos en les columnes següents: (3 punts) 3. Relaciona los elementos incluidos en las siguientes columnas: (3 puntos)

1. Bacteris...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Asas
  • Asasa
  • Asasa
  • Asas
  • asasa
  • asas
  • asasas
  • asasas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS