Asasasa

Páginas: 6 (1310 palabras) Publicado: 24 de marzo de 2011
Roques sedimentàries:
Els processos geològics que tenen lloc a la superfície terrestre provoquen canvis en el paisatge i el relleu, aquests canvis formaran les roques sedimentàries.
Comença amb l’alteració i la destrucció de les roqes preexistents i acaba amb la transformación dels sediments dipositats en conques sedimentàries en roques.
Les roques sedimentàries estan formades per tres classesde components:

Clasts- Fragments de roca
Cristalls-Formats per precipitación química en medi aquós.
Fòssils: Són restes esquelètiques.

Aquests components se sedimenten i formen capes en les conques sedimentàries, i al cap del temps les capes de sediments es transformen en roques sedimentàries. Aquesta transformación és la Diagènesi. Té diverses etapes:

-Compactació: Quan les partículaslliures del sediment s’ajunten entre elles a conseqüència del pes dels materials superiors
-Cimentació: Farciment dels espais buits entre les partículas amb els productes precipitats del material soluble que circula entre els espais del sediment. Aquesta precipitación fa de ciments omplint els forats buits.
-Recristal·lització: Com que les roques sedimentàries venen d’altre roques, vol dir queels components minerals són els mateixos de les roques antigues. A vegades, es formen nous minerals perquè les partículas dl sediment reaccionen amb aigües subterrànies.

Les roques sedimentàries es classifique segons la naturalesa dels seus components:
-Roques detrítiques: Roques formades per l’acumulació de clasts.
Molt abundants a l’escorça terrestre i es classifiques segons la mida delsclasts:
-rudites: Són roques formades per graves.
-Gresos Són roques formades per clasts
-Lutites: Resulten de la cimentació de clasts de volum petit
-Roques no detrítiques: Roques formades com a resultat de la precipitació de diferents ions.
-Roques carbonàtiques: Roques amb els carbonats com a component principal.
-Roques evaporítiques: Roques formades per la precipitació de sals.-roques silícies: Roques d’origen orgànic formades per l’acmulació de sílice.
-Roques carbonoses: Rpques que contenen molta matèria orgànica.

Esforços
-De compressió: Direcció de la força és perpendicular a la superfície i comprimeix els materials. Esforços propis de les zones de col·lisió de plaques tectòniques.
-De distensió: Direcció perpendicular a la superfície i estira els materials.Són característiques de les zones on el pes dels material genera esforços sobre les roques.
-De cisalla: Forces són paral·leles a la superfície, però actuen amb intensitats diferents en ambdós sentits i poden tenir direccions diferents.

Deformacions
-Elàstica: Deformació temporal i reversible, de manera que si la roca està sotmesa a un esforç es deforma, per si cessa torna a la seva formaoriginal. No s’originen estructures tectòniques estables, sinó que únicament canvis temporals.
-Plàstica: Deformació permanent, perquè en acabar l’esforç causant de l’alteració la roca segueix deformada- Origina estructures tectòniques com plecs o foliacions
-Fràgil: Tipus d’alteració de les roques que es produeix quan la pressió que s’aplica provoca la ruptura. Donen lloc a estructures geològiquescom les falles, encavalcaments i les esquerdes.

Factors
-Pressió i temperatura: Les pressions i temperatures altes fan que els materials es comportin de manera més dúctil.
-Composició i estructura de la roca: Per ex. Laminació fina porta una ductilitat més elevada.
-Intensitat de l’esforç: Una deformació suau és propicia a un comportament plàstic, i una de violenta porta a un més fràgil.-Contingut de fluids: Contingut de fluids alt fa que les roques siguin més plàstiques.

Parts:
Pla axial: És el pla que uneix totes les xarneres. Divideix el plec en dues parts o flancs. És el que determina el capbussament o angle d'inclinació del plec.
-Eix del plec: És la línia d'intersecció del pla axial amb la xarnera del plec.
-Nucli del plec: És la zona més interna del plec.
-Xarnera:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • asasasa
  • Asasasas
  • Asasasa
  • asasasa
  • Asasasa
  • ASasasa
  • asasasas
  • Asasasa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS