Asdas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2819 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Autodesk
LICENČNÍ SMLOUVA O UŽITÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU
Česká republika

PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ NÁSLEDUJÍCÍ TEXT: AUTODESK, INC. (DÁLE JEN „AUTODESK“) VÁM UDĚLUJE LICENCI K POUŽITÍ TOHOTO SOFTWAROVÉHO PRODUKTU POD PODMÍNKOU, ŽE PŘIJMETE VŠECHNY PODMÍNKY UVEDENÉ V TÉTO LICENČNÍ SMLOUVĚ O UŽITÍ SOFTWARE (DÁLE JEN „SMLOUVA“).
VOLBOU MOŽNOSTI „SOUHLASÍM“ NA KONCI TÉTO SMLOUVY NEBO INSTALACÍ,uPLOADOVÁNÍM, PŘÍSTUPEM K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU NEBO JEHO POUŽITÍM NEBO pouŽITÍM JAKÉKOLI JEHO ČÁSTI, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE TOUTO SMLOUVOU PRÁVNĚ VÁZÁNI. TÍM VZNIKNE SMLUVNÍ VZTAH MEZI SPOLEČNOSTÍ AUTODESK A VÁMI JAKO FYZICKOU OSOBOU, POKUD SOFTWARE NABÝVÁTE PRO SVOU POTŘEBU, NEBO SPOLEČNOSTÍ ČI JINOU PRÁVNICKOU OSOBOU, PRO KTEROU JSTE SOFTWARE NABYLI.
POKUD S TÍM NESOUHLASÍTE NEBO POKUD SINEPŘEJETE ZAVÁZAT SUBJEKT, KTERÝ ZASTUPUJETE, PAK: (a) NEINSTALUJTE, NEUPLOADUJTE, NEZPŘÍSTUPŇUJTE SOFTWAROVÝ PRODUKT ANI JEJ JINAK nEKOPÍRUJTE ČI NEPOUŽÍVEJTE; (b) na konci této smlouvy zvolte možnost „nesouhlasím“ (ČÍMŽ SE NAČÍTÁNÍ SOFTWARE UKONČÍ). INSTALACE, NAHRÁVÁNÍ, ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ ČI JINÉ KOPÍROVÁNÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU ČI K NĚMU PŘILOŽENÉ DOKUMENTACE, NENÍ-LI V TÉTO SMLOUVĚ DOVOLENO,JE NELEGÁLNÍ A ZAKLÁDÁ PODSTATNÉ PORUŠENÍ TÉTO SMLOUVY A PORUŠENÍ AUTORSKÉHO PRÁVA (PRÁVO COPYRIGHTU) A DALŠÍCH PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ K TOMUTO SOFTWARU, DOKUMENTACI A MATERIÁLŮM. POKUD INSTALUJETE, NAHRÁVÁTE, ZPŘÍSTUPŇUJETE ČI JINAK KOPÍRUJETE NEBO POUŽÍVÁTE VŠECHNY NEBO JAKOUKOLI ČÁST TOHOTO PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ, ANIŽ BYSTE UZAVŘELI TUTO SMLOUVU NEBO ZÍSKALI PÍSEMNÉ POVOLENÍ SPOLEČNOSTIAUTODESK JINÝM ZPŮSOBEM, NEBO POKUD NEDODRŽÍTE USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY, PORUŠUJETE AUTORSKÉ PRÁVO A DALŠÍ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. VŮČI SPOLEČNOSTI AUTODESK A JEJÍM POSKYTOVATELŮM LICENCÍ MŮŽETE BÝT ODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY A MŮŽETE BÝT VYSTAVENI HROZBĚ TRESTNĚPRÁVNÍCH SANKCÍ.

1. DEFINICE
1.1 „Zpřístupnění“ označuje užívání nebo prospěch z aplikování funkcí Softwarového produktu.
1.2 „Materiályspolečnosti Autodesk“ je souhrnný název pro software, uživatelskou dokumentaci a nezahrnuté materiály.
1.3 „Počítač“ označuje jedno elektronické zařízení s jedním nebo více procesory (CPU), které přijímá informace v digitální nebo podobné formě a zpracovává je za účelem dosažení konkrétního výsledku na základě posloupnosti instrukcí.
1.4 „Vylouèené materiály“ oznaèují všechny programy, moduly,komponenty nebo funkce, pokud existují, které mohou být obsaženy na médiích nebo v materiálech vám doruèených, jež nesplòují rámec funkènosti, jak je popsáno v uživatelské dokumentaci, nebo za které jste nezaplatili pøíslušné poplatky.
1.5 „Instalovat“ označuje umístění kopie softwarového produktu na pevný disk nebo jiné médium pro ukládání dat pomocí jakýchkoli prostředků (mimo jiné využitíminstalačního programu přiloženého k programovému produktu).
1.6 „Softwarový produkt“ označuje počítačový program, v němž je vtělena tato smlouva nebo který je dodáván v balení spolu s touto smlouvou. Pokud programy obdržíte jako součást softwarového balíku, sady nebo řady, bude termín softwarový produkt zahrnovat veškeré programy, které jsou vám dodány jako součást tohoto softwarového balíku, sadynebo řady a popsané v uživatelské dokumentaci.
1.7 „Uživatelská dokumentace“ označuje doprovodné tištěné nebo elektronické materiály, které společnost Autodesk nebo její autorizovaný distributor včlení do balíku společně se softwarovým produktem nebo dodá uvnitř něj či na něm nebo vám je zašle na faktuře, prostřednictvím e-mailu, faxem nebo jiným způsobem poté, co získáte nebo instalujete softwarovýprodukt, včetně specifikací licence, aktivačního kódu, licenčních souborů, pokynů k použití software a/nebo technických specifikací a případných dalších položek.
1.8 „Vy“ označuje vás osobně (tj. fyzickou osobu, která čte tuto smlouvu a je vyzývána k jejímu přijetí), pokud softwarový produkt nabýváte pro svou potřebu, nebo společnost či jinou právnickou osobu, pro kterou jste softwarový...
tracking img