Assignatura turisme

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1257 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
FITXA DE L’ASSIGNATURA

I. IDENTIFICACIÓ

✓ Nom de l’assignatura: Fonaments del Turisme
✓ Codi:
✓ Titulació: Grau de Turisme
✓ Curs acadèmic: 2011-12
✓ Tipus d’assignatura: Obligatòria
✓ Crèdits ECTS (hores): 6 (150)
✓ Període d’impartició: 1er semestre
✓ Idioma en que s’imparteix: Català
✓ Professorat: Miquel Flamarich / Albert Vancells

II.PRESENTACIÓ

Situar a l’estudiant en el món del turisme. Fer una descripció general de les activitats econòmiques turístiques. Adquirir els fonaments bàsics de la indústria i dels seus components: productes i serveis bàsics i complementaris, clients - destinataris, empreses institucions i activitats i els factors socials, mediambientals, d’entorn, infraestructura.

III. OBJECTIUS FORMATIUS ICOMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

L’alumne en finalitzar el curs hauria de tenir la capacitat de:
• CE1. Demostrat que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
CE1.3. Identificar i relacionar les activitats que conformen el sector turístic en tots els seus àmbits, (agències de viatges, hoteler, restauració y oci, consultoria,...),.CE1.4. Analitzar el funcionament dels destins, estructures turístiques i els seus subsectors empresarials.

• CE5. Identificar i avaluar els elements del sistema turístico i seu interacció amb l’entorn així como el seu impacte.
CE5.3. Identificar la complexitat del sector turístic i dels seus subsectors, així com la interrelació entre ells i amb la resta de subsectors.CE5.4. Relacionar les activitats que conformen el sector turístic en tots els seus àmbits, (agències de viatges, hoteler, restauració i oci, consultoria,...), distingint els seus elements diferencials

• CE10. Argumentar de forma crítica des de les diferents perspectives teòriques, ideològiques i de bones pràctiques, la realitat que rodeja al sector turístic.
CE10.1.Argumentar a través de la visió del sector i la perspectiva teòrica, como ha de ser desenvolupat el sector turístic.
CE10.2. Descriure el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat del oci.
• CE15 Valorar la dimensió econòmica del turisme a diferents escales i analitzar la interrelació entre elles.
CE15.5. Analitzar la dimensió econòmica delturisme a partir de l’estudi dels seus subsectors, (agències de viatges, hoteler, restauració i oci, consultoria,...),

• CE17 Presentar i negociar davant els diferents organismes projectes i plans de desenvolupament turístic aplicats a zones i regions determinades
CE17.1. Distingir i descriure projectes pel desenvolupament turístic dels diferents subsectors del sector turístic.CE17.2. Avaluar de forma critica projectes i plans de desenvolupament turístic aplicats a zones i regions determinades

• CE18. Analitzar la informació tant quantitativa com qualitativa relativa a la dimensió econòmica del sector turístico així com de les seves empreses (característiques de les empreses, evolució del pes del turisme, estudis de mercat, etc.)
CE18.1.Identificar els mecanismes d’anàlisis quantitatius i qualitatius dels diferents subsectors del sector turístic, el seu impacte i evolució.

IV. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

✓ Instrumentals

o CT1. Desenvolupar una capacitat d’aprenentatge de forma autònoma
o CT2. Ser capaç d’ autovalorar els coneixements adquirits.
o CT4. Manejar les tècniques de comunicació a totsels nivells.
✓ Interpersonals:

o CT6. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinèrgies i sabent situar-se en el lloc dels altres.
o CT9. Tenir un comportament responsable amb l’ entorn mediambiental, social i cultural.
o CT10. Treball en grup

✓ Sistèmiques

o CT11. . Planificar i gestionar activitats en base a la...
tracking img