Bacteris 2n batx

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1095 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUM BACTERIS
FUNCIÓ BIOLÒGICA DELS ANTIBIÒTICS El terme antibiosi fa referència a interaccions d’antagonisme entre microorganismes. Els antibiòtics són els responsables de l’antibiosi. El lisozim present a la saliva i a les secrecions mucoses humanes, té acció antibiòtica.
CARACTERÍSTIQUES I TIPUS D’ANTIBIÒTICSLes substàncies antibiòtiques han de tenir tres propietats: - Especificitat: actuar contra el bacteri causant de la infecció que volem tractar. – Elevada activitat: ser efectius a concentracions baixes. – Baixa toxicitat: ser poc tòxiquesper a les nostres cèl·lules. Els antibiòtics naturals es fabriquen a partir d’organismes que els produeixen a la natura. Els antibiòtics semisintètics són els que s’han trobat a la natura però es sintetitzen químicament. Els antibiòtics sintètics es produeixen de forma totalment artificial. En relació a l’activitat antibacteriana, elsantibiòtics poden tindre dos tipus d’acció: - Bacteriostàtics: impedeixen el creixement de bacteris però sense l’eliminació. – Bactericides: maten els bacteris.
BACTERIS RESISTENTS ALS ANTIBIÒTICS S’anomena espècie bacteriana al conjunt de soques que presenten un alt grau desimilitud. Hi ha algunes espècies que tenen una resistència natural a l’acció del antibiòtics i és degut a que el bacteri no té la molècula diana sobre la que actua l’antibiòtic. La resistència adquirida, en canvi, consisteix en l’aparició de soques resistents en una espècie que fins ara era sensible a la seva acció. El bacteri es pot tornar resistents de diverses maneres, sintetitzar un enzim quetrenca les molècules d’antibiòtic o posseir membranes que n’impedeixen l’entrada. Les mutacions són a l’atzar i proliferen per selecció natural. El bacteri pot adquirir els gens de dues maneres, a partir de la mutació del seu DNA o per l’adquisició de DNA exogen procedent de cèl·lules bacterianes de la mateixa espècie o d’altres (conjugació, transformació i transducció). L’ús dels antibiòtics actuacom a factor de selecció favorable als bacteris resistents. Recomanacions mèdiques: - Només prendre antibiòtics si un metge ens ho recepta. - Seguir les instruccions del metge.
COM SÓN ELS VIRUS? Els virus no estan formats per cèl·lules sinó que tenen una organització acel·lular. Només consten d’una molècula de DNA o RNA i un embolcall proteic anomenatcàpsida. La càpsida esta formada per subunitats proteiques anomenades capsòmers. Alguns virus anomenats virus amb embolcall també tenen un embolcall membranós extern (prové d’una cèl·lula infectada per un virus). Els virus no duen a terme cap reacció metabòlica però es reprodueixen parasitant cèl·lules i no se’ls pot considerar organismes. L’especificitat dels virus depèn del reconeixement químic entreles proteïnes de la càpsida i les molècules de l’embolcall de les cèl·lules. El DNA del virus s’introdueix a la cèl·lula, es replica, es transcriu en mRNA, es tradueix en proteïnes de la càpsida i aquestes s’acoblen al DNA víric per formar nous virus.
BACTERIÒFAGS CONTRA BACTERIS RESISTENTS Els bacteriòfags són virus complexos amb DNA i dos cicles reproductius. Els fagsvirulents tenen un tipus de cicle anomenat lític ja que provoquen la lisi amb la mort consegüent del bacteri que envaeix per reproduir-se. Els bacteris es defensen de dues maneres, d’una banda contenen enzims, anomenats de restricció, que seccionen els DNA alien o mutant. Altres bacteriòfags, els fags atenuats, tenen el cicle lisogènic en els qual el seu DNA s’incorpora al cromosoma bacterià...
tracking img