Bimasa forestal

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 27 (6674 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
BIOMASA FORESTAL, S.A.

1

PROXECTO EMPRESARIAL E PRESENTACIÓN DO EMPRENDEDOR ........................................................... 4 1.1 1.2 DEFINICIÓN DAS CARACTERÍSTICAS XERAIS DO PROXECTO. ...................................................................................... 4 RESUME DO PROXECTO, INVESTIMENTO TOTAL, ACHEGAS E RECURSOS ALLEOS, PROXECCIÓN DE VENDAS, RESULTADOSESTIMADOS, LOCALIZACIÓN, ETC. ...................................................................................................................... 5 1.3 PRESENTACIÓN DOS EMPRENDEDORES: FORMACIÓN, EXPERIENCIA EMPRESARIAL, ETC. ........................................... 6 1.4 ACTIVIDADE DA EMPRESA: OPRODUCTO................................................................................................................... 7 1.5 DEFINICIÓN DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUCTO OBXECTO DA ACTIVIDADE DA EMPRESA. ................................. 13

2 3 4

ORIXE E CONTÍA DOS FONDOS, ............................................................................................................................ 15 A ESTRUCTURA DA PROPIEDADE E DO CAPITAL DA EMPRESA,.............................................................. 17 O MERCADO ................................................................................................................................................................ 18 CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS RESPECTO ÓS PRODUCTOS DA COMPETENCIA. ............................................. 18 NORMAS QUE REGULAN A FABRICACIÓN OU COMERCIALIZACIÓN DO PRODUCTO OU APRESTACIÓN DO SERVICIO. . 19 PROTECCIÓN XURÍDICA. .......................................................................................................................................... 20 DEFINICÓN DO MERCADO Ó QUE SE DIRIXIRÁ O PRODUCTO: DIMENSIÓN, EMPRAZAMENTO, CONSUMO, ESTRUCTURA, TIPO DE CLIENTES, MERCADO REAL E MERCADO POTENCIAL................................................................................................. 20 4.5 PREVISIÓN DA EVOLUCIÓN DO MERCADO. ............................................................................................................... 23 4.6 A COMPETENCIA: IDENTIFICACIÓN DAS EMPRESAS COMPETIDORAS, CARACTERÍSTICAS DAS MESMAS, POSICIÓN NO MERCADO, VANTAXES E INCONVENIENTES DO PRODUCTO RESPECTO DA COMPETENCIA....................................................... 25 4.7 PARTICIPACIÓN PREVISTA NO MERCADO. ................................................................................................................ 28 4.1 4.2 4.3 4.4

5

A COMERCIALIZACIÓN DO PRODUCTO. ........................................................................................................... 30 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 PRESENTACIÓN DO PRODUCTO................................................................................................................................ 30 DETERMINACIÓN DO PREZO DE VENTA E SÚA COMPARACIÓN COS DA COMPETENCIA. ............................................. 30 PENETRACIÓN NO MERCADO. CANLES DE DISTRIBUCIÓN. REDE COMERCIAL. ......................................................... 35 ACCIÓNS DE PROMOCIÓN:PUBLICIDADE, CATÁLOGOS, DESCONTOS, ETC. ............................................................... 36 PREVISIÓN DE VENDAS ANUAIS. .............................................................................................................................. 36 GARANTÍAS, SERVICIO TÉCNICO, SERVICIO POSTVENDA.......................................................................................... 37

6

O PROCESO DE PRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 38 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 DETERMINACIÓN DO PROCESO DE FABRICACIÓN. .................................................................................................... 38 SELECCIÓN DE INSTALACIÓNS E EQUIPOS NECESARIOS....
tracking img