Biologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2069 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUM DEL TEMA

HERÈNCIA DELS CARÀCTERS BIOLÒGICS
- Un caràcter biològic és cadascuna de les peculiaritats anatòmiques i fisiològiques d’un organisme i està determinat per la informació continguda a les seves cèl·lules.
- Herència biològica és el conjunt de totes les informacions sobre caràcters biològics que rep un ésser viu del seu progenitor o progenitors.
- Una espècie és el conjuntd’inversions d’individus que es poden reproduir entre si i tenir una descendència fèrtil.
- Els bessons univitel·lins presenten les mateixes característiques.
- La manifestació d’un caràcter és la forma concreta que presenta un caràcter en un individu, com els ulls blaus, lòbul de les celles separat, etc.
-Caràcters biològics heretables:
_ Caràcter qualitatiu és el que es manifesta de formesclarament diferenciades, com el caràcter del sexe, grup sanguini, capacitat de doblegar la llengua...
_ Caràcter quantitatiu és aquell que pot presentar un valor qualsevol dins d’un interval, com el color de la pell, el color dels ulls, l’alçada, el pes, la intel·ligència...

LLEIS DE L’HERÈNCIA
.Genotip: és el conjunt de gens d’un organisme
.Fenotip: és el conjunt de manifestacions o trets d’unindividu. El fenotip depèn del genotip i de la influència del medi ambient.
- Llei de la uniformitat
Quan s’encreuen dues races pures tota la descendència és uniforme, sigui mostrant una de les dues característiques o una característica intermèdia.
Tots els descendents d’un encreuament entre dos individus homozigots per a un caràcter determinat són fenotípicament idèntics a la raça puradominant.
Els individus d’aquesta primera generació filial (F1) són heterozigòtics o híbrids, sons els seus gens o al·lels porten informació de les dos races pures o homozigòtiques: la dominant que es manifesta i la recessiva que no ho fa.
[pic][pic]
També hi ha l’herència intermèdia y no dominant, com és en el cas d’algunes flors, al creuar les plantes de la varietat de flor blanca amb les de laflor vermella, s’obtenen flors roses.
[pic]
Llei de la uniformitat. Quan s’encreuen dues races pures, tota la descendència és uniforme, sigui mostrant una de les dues característiques o una característica intermèdia.

- Llei de la segregació
Mendel va agafar les llavors de la primera generació filial (F1) del primer experiment i les va polonitzar entre sí. Del creuament va obtenir llavorsgrogues i verdes en diferents proporcions. Per tant, podem veure que, encara que a la primera generació filial no es manifesti el gent de color verd, a la segona generació filial si. En la F1 no es manifestaven els gens de color verd perquè eren recessius respecte al color groc que era dominant. Quan l’individu de fenotip groc i genotip Aa, forma gàmetes, es separen els al·lels, de manera que acada gàmeta només hi haurà un dels al·lels i així es poden explicar els resultats.

Mendel va veure que per a presentar el gen groc, els individus podien ser heterozigòtics (Aa) i homozigòtics (AA). La prova del retrocreuament serveix per diferenciar l’individu homozigòtic del heterozigòtic. Consisteix en creuar el fenotip dominant (AA) amb la varietat homozigòtica recessiva (aa)
-si éshomozigòtic, tota la descendència serà igual, per tant es compliria la primera llei.
-si és heterozigòtic, a la descendència hi tornarà a aparèixer el caràcter recessiu amb una proporció del 50%.
[pic][pic]
Llei de la segregació. Els dos factors hereditaris que informen sobre un mateix caràcter se separen durant la informació dels gàmetes i cadascun va a parar a un gàmeta diferent. Després, mitjançant lafecundació, es combinen a l’atzar per donar lloc a la informació biològica dels descendents.

- Llei de la independencia
Aquesta llei fa referència al cas de que es contemplin dos caràcters diferents. Cada un d’ells es transmet seguint las lleis anteriors amb independència de la presència de l’altre caràcter.
Mendel va creuar plantes de cigrons de llavor groga i llisa amb plantes de...
tracking img