Biologiaaa

Páginas: 17 (4147 palabras) Publicado: 5 de mayo de 2011
Mendel utilitzà per als seus estudis de l'herència set parelles de caracters alternatius. Dues d'aquestes parelles són les flors porpres o blanques i les beines inflades o contretes.
a) Contesteu al vostre quadernet les dades que falten a les dues taules següents, referides a resultats de creuaments atenent a un sol caràcter entre plantes de pèsol: (1 punt)
CaràctersEncreuaments (entre homozigots Resultats F1
1 Color de les flors porpra blanc totes porpres
2 Forma de les beines inflades contretes totes inflades
Resultats F2 (encreuaments entre les F1)
Nombre total de plantes
1 1.064
2 884
Nombre de plantes de fenotipus recessiu ?
Nombre de plantes de fenotipus dominant?
tant per centi nombre de plantes homozigotiques?

b) Creuem plantes homozigotes de flors porpra i beines inflades amb d'altres també homozigotes de flors blanques i beines contretes. A la F1 totes són de flors porpres i beines inflades. Si a la F2 obtenim 1.776 plantes, raoneu quantes n'obtindrem de cadascun dels diferents fenotipus. Digueu, també, els genotipus que es corresponen amb els fenotipus. (1 punt)c) Explique raonadament quina mena de divisió cel·lular te a veure amb els resultats experimentals de Mendel. (1 punt)
a) Es tracta de dos caracters del que s'han de donar resultats d'un monohibridisme. Els caracters dominants s'indicaran per una lletra majúscula i els recessius per una lletra minúscula. Proposem P-p i I-i, però la nomenclatura no serà un factor decisiu per la puntuacióde la pregunta.
Resultats F1

Caràcters Encreuaments Fenotipus Genotipus
1 Color de les flors porpra blanc totes porpres P p
2 Forma de les beines inflades contretes totes inflades I i
Resultats F2 (encreuaments entre les F1)
Nombre total de plantes
1 1.064
2 884
Nombre de plantes de fenotipusdominant
1 798(PP-Pp)
2 663 (II-Ii)
Nombre de plantes de fenotipus recessiu
1 266 (pp)
2 221(ii)
tant per cent i nombre de plantes homozigotes
1 532 (50%)
2 442 (50%)
b) La qüestió està relacionada amb el dihibridisme. Si creuem races pures per a dos caràcters, a la F1 apareixen els dihíbrids. Si creuem aquests entre sí, apareixeran a la F2 quatre classes fenotípiques, degut a que elsindividus de la F2 poden fer quatre tipus de gàmetes diferents, pel que fa a les combinacions d'al·lels per aquests dos caracters.
p PP II x pp ii
F1 Pp Ii gàmetes: PI, Pi, pI,pi

F2 P- I- P- ii pp I- pp ii
porpres inflades porpres concretes blanques inflades blanques contretes
9/16 de 1776 3/16 de 1776 3/16 de 1776 1/16 de 1776
999 plantes 333 plantes 333plantesºº 111 plante
GENOTIPOS
G PPII, PP Ii, PP ii, Pp ii pp II, pp Ii pp ii
PpII, Pp Ii
c) És la meiosi. Aquesta és la forma en què es divideixen les cèl·lules que donen origen als gàmetes (micròspores i megàspores als vegetals). A la meiosi tenen lloc dues divisions successives, tenint lloc prèviament la duplicació del material hereditari. S'obtenen cèl·lules amb la dotació genèticareduïda a la meitat al final del procés. A la profase I meiòtica (en concret al zigotè) s'aparellen els cromosomes homòlegs, formant-se els bivalents. A l'anafase I cadascun dels homòlegs del bivalent migra cap a un pol o a l'altre, i de forma independent de la resta de cromosomes. Aquest fet explica la llei de la transmissió independent de Mendel, que postula que els gens ("factors" segonsMendel) per a diferents caracters s'hereten de forma independent.
Exercici 2A (--> pautes) (--> pàgina principal) (-->continguts bàsics)
Llegiu el següent text de Mendel sobre les lleis de l'herència:
En alguns caràcters de les plantes ornamentals que criden molt l'atenció, aquells que, per exemple, es basen en la forma i mida de les fulles, o en la pubescència de les diferents parts, etc.,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Biologiaaa
  • biologiaaa
  • biologiaaa
  • BIOLOGIAAA
  • Biologiaaa
  • biologiaaa mariel
  • Biologiaaa 2
  • Actividades De Biologiaaa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS