Biomasa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2421 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
2010-2011

BIOMASSA

Jaume Ahicart Sánchez
Grau especialitzat en Mecànica TAIS Curs 2010-2011 Q1 primavera

Treball de la Biomassa

ÍNDEX

1. DEFINICIÓ _____________________________________________________ 3

2. TIPUS DE BIOMASSA ___________________________________________ 3 2.1 Biomassa natural ...................................................................................... 32.2 Biomassa residual .................................................................................... 3 2.3 Biomassa produïda................................................................................... 4

3. FONTS D’EXTRACCIÓ __________________________________________ 4 3.1 Boscos ......................................................................................................4 3.2 Residus agrícoles i excrements ................................................................ 4 3.3 Cultius energètics ..................................................................................... 5

4. CONVERSIÓ DE LA BIOMASSA EN ENERGIA ____________________ 6 4.1 Mètodes termoquímics............................................................................. 6 4.2 Mètodesbiomassa .................................................................................... 7

5. COM ÉS UNA CENTRAL DE BIOMASSA? _________________________ 8

6. ÉS ECONOMICA LA BIOMASSA? ________________________________ 9

7. EL INTERÈS DE LA BIOMASSA EN EL MEDIAMBIENT ____________ 9

8. AVANTATGES I INCONVENIENTS MEDIAMBIENTALS ___________ 10 8.1 Avantatges............................................................................................... 10 8.2.A Inconvenients ....................................................................................... 10 8.2.B Inconvenients ....................................................................................... 11

9. ÚS DE LA BIOMASSA A ESPANYA _______________________________ 12

10. BIBLIOGRAFIA_______________________________________________ 14

Treball de la Biomassa

1. DEFINICIÓ
La biomassa és el conjunt de recursos forestals, plantes terrestres i aquàtiques, i de residus i subproductes agrícoles, ramaders, urbans i industrials. Aquesta font energètica pot ser aprofitada mitjançant la seva combustió directa a través de la seva transformació en biogàs, bioalcohol, etc. Els mètodes de conversió de labiomassa en combustible poden agrupar-se en dos tipus: conversió bioquímica i conversió termoquímica. De la primera, es pot obtindre l'etanol i metà mitjançant la fermentació alcohòlica i digestió anaeròbia. De la segona, es pot obtindre gas pobre, carbó i substancies pirollenyoses mitjançant gasificació i piròlisis.

2. TIPUS DE BIOMASSA
La més amplia definició de biomassa seria considerar coma tal tota la matèria orgànica d'origen vegetal o animal incloent els materials procedents de la seva transformació natural o artificial, classificant-lo d'aquesta forma:

2.1 Biomassa natural: és la que es produeix en la naturalesa sense la intervenció humana.

2.2 Biomassa residual: és la que genera qualsevol activitat humana, principalment en els processos agrícoles, ramaders i els delpropi home, ja siguin, escombraries i aigües residuals.

Treball de la Biomassa 2.3 Biomassa produïda: és la cultivada amb el propòsit d'obtenir biomassa transformable en combustible, en comptes de produir aliments, com la canya de sucre a Brasil, orientada a la producció d'etanol per carburant.

En esta definició queden excluïts del terme de biomassa tots els productes agrícoles que serveixend'alimentació al home i als animals domèstics, així com els combustibles fòssils. Aquests últims, encara que deriven de materials biològics, a través de transformacions s'han alterat molt profundament la seva naturalesa. La naturalesa de la biomassa és molt variada, ja que depèn de la pròpia font, poden ser animal o vegetal, però generalment, es pot dir que es compon d'hidrats de carboni, lípids i...