Biotecnologia i reproducció

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1038 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Biotecnologia i reproducció

2. ELS ÀCIDS NUCLEICS
Àcid desoxiribonucleic (ADN, DNA en anglès)Àcid ribonucleic (ARN, RNA)Formats per nucleòtids: sucre+grup fosfat (P04)+ bases nitrogenades.
3. DNA-RNA
Es diferencien en les bases nitrogenades:ADN: Adenina (A), Timina (T),Guanina (G), Citosina (C), ARN: Les mateixes, però en comptes de T hi ha Uracil (U).També es diferencien en elsucre que tenen:ADN: desoxiribosaARN: ribosa
4. FUNCIONS DELS ÀCIDS NUCLEICS
ADN: es troba en el nucli de cada cèl·lula, formant els cromosomes.L’ADN és el portador del missatge genètic: té les instruccions per el funcionament metabòlic i estructural de l’esser viu, fabricant proteïnes, molècules fonamentals per la vida.Juntament amb l’ARN són la “fàbrica” proteica del nostre cos.Cada dia,a les cèl·lules del nostre cos, se sintetitzen a l’hora milions de proteïnes.
5. Les proteïnes són una cadena llarga d’aminoàcids, hi ha 20 aminoàcids diferents, segons la seqüència i la forma que adopta aquesta cadena formarà una proteïna o una altra.
6. Funcions àcids nucleics
7. L’ADNMolècula gran.Cromatina del nucli cèl·lules. Quan la cèl·lula es divideix, es condensa formant elscromosomes. La nostra espècie té 46 cromosomes (23 pare, 23 mare) a cada nucli de cada cèl·lula. Només tenen 23 les cèl·lules sexuals.Les dues cadenes es troben unides per les bases nitrogenades, de forma que:A=T, C=G.L’estructura molecular és la d’una hèlix enrotllada.
9. L’ARN
Es el responsable de la síntesi proteica després que l'ADN li hagi donat les instruccions en el nucli de lacèl·lula.Tres tipus:ARN missatger (ARNm): es forma en el nucli, sent una còpia de l'ADN, però en comptes de T porta U.ARN ribosòmic (ARNr): són dues subunitats que s’uneixen a l’ARNm per llegir el missatge de l’ADN.ARN transferent (ARNt): Petita molècula d’ARN amb forma de trèvol que porta un aminoàcid, el que l’indica l’ARNm

12. LA SINTESI PROTEICA
Cada tres nucleòtids de ARN m són unCODÓ, i indica quin aminoàcid s’ha d’afegir.El codó, té el seu complementari: l’ANTICODÓ, situat a l’ARN t.Cada aminoàcid, doncs, està determinat per tres nucleòtids o bases nitrogenades (G, U, A, C), el codó de l’ARNm.Cada proteïna està determinada per la seqüència d’aminoàcids.

16. RESUM: EL DOGMA BIOLÒGIC
Quan dues cèl·lules es divideixen, també ho fa el seu ADN, que es duplica: DUPLICACIÓO REPLICACIÓ DE L’ADN.Quan l’ADN fa una còpia de si mateix per fer síntesi de proteïnes, fabricant ARNm es diu: TRANSCRIPCIÓ.Quan se sintetitzen o es fabriquen proteïnes a la maquinària de l’ARNm+ARNr+ARNt es diu TRADUCCIÓ (per que és tradueix l' informació de l’ADN)

17. PGH (PROJECTE GENOMA HUMÀ)GENOMA:
situar els gens als cromosomes, fer un “mapa” genètic.FINALITAT:Localitzar gensque produeixen malalties hereditàries.Determinar la seqüència de nucleòtids de cada gen i per tant, les proteïnes que codifiquen aquests gens.
19. a. Enfermedad de Gaucher. Defecto crónico en el metabolismo.b. Cáncer de colon. Este gen aparece en una de cada 200 personas. Un 65 % podría desarrollar la enfermedad.c. Retinitis pigmentosa. Degeneración de la retina.d. Enfermedad de Huntington.Degeneración del sistema nervioso que afecta a personas de 40-50 años.e. Poliposis del colon. Crecimiento de tejido anormal en el colon, que frecuentemente deriva en cáncer.f. Hemocromatosis. Absorción anormalmente alta de hierro de los alimentos.g. Fibrosis quística. Acumulación de mucus en los pulmones, que dificulta notablemente la respiración. Esta enfermedad es relativamente frecuente.h.Exóstosis múltiple. Enfermedad de los huesos y los cartílagos.i. Melanoma maligno. Tumor maligno de la piel. Parece que la activación del gen está relacionada con la exposición al sol sin la protección adecuada.j. Neoplasia endocrina múltiple. Proliferación de tumores en algunas glándulas endocrinas y otros tejidos.k. Anemia falciforme. Anemia crónica hereditaria, que se caracteriza porque los...
tracking img