Botas de siete leguas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1055 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
“BOTAS DE SIETE LEGUAS, EMPRESA FAMILIAR”

CARACTERÍSTIQUES DE L’EMPRESA FAMILIAR

Una empresa familiar és aquella societat on la propietat està en mans d’una o diverses famílies i els seus membres intervenen de forma activa en la direcció i administració del negoci.
Hi ha una estreta relació entre la vida de l’empresa i la vida familiar, ja que tant l’empresa com la família estan formatspels mateixos membres. El qual implica que el patrimoni familiar està involucrat en l’empresa. La família té tot el poder de decisió i coordinació.
Les empreses familiars estan integrades pel fundador (pare de família) i els seus fills. Ja que es tracte de família, ha d’estar involucrada en un element l’herència. Acostuma haver-li conflictes entre els integrants de l’empresa ja que no es diferenciaentre família i empresa.
No hem pensar que una empresa familiar és aquella en que sol treballen dues persones, sinó que gairebé el 80% de les empreses espanyoles són familiars i la meitat d’empreses que cotitzen en borsa també ho són. I també tenen un pes molt important en el PIB.

QÜESTIONS

1. Identifica i jerarquitza les debilitats i fortaleses de l’empresa Botas de Siete Leguas.Les debilitats són els problemes presents que una cop identificats i desenvolupant una adequada estratègia, poden i han d’eliminar-se.
• Falta d’inversió per obrir la seva pròpia xarxa de botigues.
• Desigualtat en repartició de tasques del qual se’n deriven queixes.
• Conflictes entre el Carlos i Philippe.
• Treballadors en diferents nivells d’estudis.
• Estracta d’una empresa familiar i això causa que no estigui definida la seva successió i la relació entre empresa i família.

Las fortaleses són tots aquells elements positius que diferencien una empresa de la competència.
• Qualitat reconeguda dels seus productes.
• L’empresa opera internacionalment.
• Originalitat als dissenys.
• Maquinària moderna i d’alta tecnologia.• Obtenció del primer premi del certamen de Disseny de Nova York.
• Es tracta d’una empresa familiar i tenen un objectius comuns.
• Treball a domicili.
• Nou disseny revolucionari per al públic jove, amb grans expectatives.

2. Identifica i jerarquitza les amenaces i las oportunitats de l’entorn.

Les amenaces són tots els fets o tendències que si no es decideixadoptar accions estratègiques que ho impedeixin afectaran de forma negativa a l’empresa.
• Elevat augment del preu de la matèria prima.
• Nous competidors amb preus més baixos, dissenys iguals i baixa qualitat.
• Recessió del mercat americà i possibles mercats europeus.
• Estudi de la possible instal·lació d’una fàbrica de Gucci a la comarca, amb la sol·licitud d’ajudeseconòmiques al govern Valencià.
• Creació d’una associació sindical de treballadors a domicili.

Les oportunitats són tots els fets o tendències que poden acceptar de forma positiva a l’empresa, sempre que es decideixi a adoptar una resposta estratègica oportuna.
• Negociacions amb Factory (cadena de botigues importants) per donar sortida als excedents de producció.
• Nova xarxade botigues pròpies.
• Captació de nous clients joves.
• Presentar-se a nous certàmens i/o concursos.

3. Des del punt de vista de les estratègies genèriques de Porter, Quina ha estat l’opció estratègica seguida per l’empresa? Troba convenient mantenir-la en el futur?
Estratègies genèriques de Porter

Per enfrontar-se a les forces competitives que amenacen la competitivitatde l’empresa, podem desenvolupar d’estratègies diferenciades que es classifiquen en quatre tipus:

• Lideratge en costos: produir a un cost unitari inferior que la competència i així poder oferir els productes a un preu més inferior, o bé vendre al mateix preu que els altres però obtenint un marge de beneficis superior al dels competidors.

• Diferenciació: oferir un producte amb...
tracking img