Bucle de abonado

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (745 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Anàlisi d'un bucle d'abonat

El Bucle Abonat ANSI Loop #6

Aquest treball tracta d’analitzar les característiques d’un bucle d’abonat composat per un o més segments de cable de diferents tipus,amb característiques de longitud i diàmetre diferents. En el nostre cas analitzarem el bucle d’abonat ANSI Loop #6 i estudiarem com es comporta en funció de la freqüència de transmissió del senyal icalcularem els paràmetres primaris i de segon ordre del medi de transmissió.

A continuació es pot observar l’esquema del ANSI Loop #6:

Aquest bucle el formen cinc segments. Tres d’ells sónsegments primaris (LT primàries) i els dos restants són derivacions. Un segment primari de cable és del tipus 26 AWG (American Wire Gauge o calibre de cables americà), els dos primaris restants són decalibre 24 AWG i les 2 derivacions són del tipus 24 AWG.

L’anàlisi ha d’incloure:

La funció de transferència, H(f). Es tracta de la relació entre el voltatge d’entrada i sortida de la línia detransmissió. S’ha de garantir la bona recepció del senyal.

Les pèrdues d'inserció, IL(f).

La impedància d'entrada del bucle, Zin(f).

Analitzarem cada segment com si fos un quadripol del qualextraurem una matriu amb els paràmetres A, B, C, D. Al final calcularem una matriu resultant que serà una cascada de quadripols/derivacions. D’aquesta manera obtindrem els paràmetres primaris i de segonordre del bucle.

Passos a seguir per a calcular els paràmetres:

Càlcul dels paràmetres primaris “ R,L,C,G” i de segon ordre “γ i Ζ0” del cable.

Tractarem els segments com quadripols separats percalcular els paràmetres. D’aquesta manera s’obté la matriu de cada quadripol.

Fem el producte matricial de les matrius del quadripols i obtenim la matriu resultant d’on treurem els paràmetres A, B,C ,D.

Ara amb aquests paràmetres podem calcular el valor de la impedància d’entrada, de la funció de transferència i les pèrdues d’inserció.

Càlcul dels paràmetres primaris i de segon ordre:...
tracking img