Calculo

Páginas: 277 (69238 palabras) Publicado: 24 de noviembre de 2011
Ð ÙÐÓ Ö Ò Ð Ò ÙÒ Ú Ö Ð

Ð ÙÐÓ Ö Ò Ð Ò ÙÒ Ú Ö Ð
º ÂÙ Ò Ò Ó Ñ ÓÖ Â Ñ ÖÖÓÝÓ Ö Ù×Ø Ò ÓÒØÖ Ö × ÖÖ ØÓ Ú À ÖÖ Ö ÖÖ × Ó Å ÒÙ Ð Á ÖÖ ÓÒØÖ Ö × Ê ÙÐ Ä Ò Ö × Ö ÖÒ Ò Ó Å × ÊÓÑ ÖÓ ÖÑ Ò Ó Å ÖØ Ò Þ Ö Ð ×Ø ÒÓ ËÓÖ ÒÓ ËÓÖ ÒÓ ÖÒ Ò Ó Î Ð ÞÕÙ Þ ×Ø ÐÐÓº

Ò Ñ Ö Ø ÍÒ Ú Ö×
ÙÐØ Ö ÓÒ

Ò × × ÓßÅ Ø Ñ Ø × ÒÖÐ ÓÑ ÒØÓ ØÓÖ Ð

ÙØÓÒÓÑ

ÈÙ Ð

Ò Ñ Ö Ø ÍÒ Ú Ö×
Ê ØÓÖ
ÒÖ ÕÙ ÙÖ Á ÒÞ

ÙØÓÒÓÑ

ÈÙ Ð

Ë Ö Ø ÖÓ
ÄÐÖÑ Ò Ó Î Ð Ö Ý ÊÓ ×

È ÖÓ ÀÙ Ó À ÖÒ Ò Þ Ì

ÒÖÐ

Î ÖÖ ØÓÖ Ö ØÓÖ

Î ÖÖ ØÓÖ Ö ØÓÖ

ÐÐÓ Ê Ñ Ö Þ

ÁÒÚ ×Ø ÙÐØ

ÓÒ Ý ×ØÙ Ó× Ù× ÓÒ Ð

ÈÓ× Ö Ó ÙÐØÙÖ

ÙÔ Ø ØÞ Ó Ê Ñ Ö Þ ÊÓÑ ÖÓ

ÜØ Ò× ÓÒ Ý
ÅÒ Þ

Ê Ö Ó × Ö

Ð

× ÓßÅ Ø Ñ Ø ×

ØÓÖ Ð

ÈÖ Ñ Ö ÁË Æ

ºÊº ­ Ò Ñ Ö Ø ÍÒ Ú Ö× Ö ÓÒ Ò Ö Ð ÓÑ ÒØÓ ¾ ÆÓÖØ ½ ¼ ÈÙ Ð ¸ ÈÙ º Ì Ð ÓÒÓ Ý Ü ¾ ÁÑÔÖ ×Ó Ý

ÓÒ¸ ¾¼¼ ¿ ½

ÙØÓÒÓÑ ØÓÖ Ð

ÈÙ Ð

ÈÖÒØ

Ò Ñ

Ó ÒÅ Ü Ó

ÒÅÜ Ó

ÐÓ× ÕÙ

Ó× Ò Ð ×Ø ÓÒ ×Ø × Ô Ò × Ý ÐÓ× Ö Ò ÔÓÖ ×Ù Ð ØÙÖ

ÈÊÇÄ ÇÅ ÆÇ ×Ø Ð ÖÓ × Ð Ö ×ÙÐØ Ó Ó× Ö Ò × ÑÔÙÐ×Ó× Ð ØÖ Ó ÓÐ Ø ¹ ÚÓ Ý Ð Ñ ×Ø º À ÒÓ× ÙÒ ÖÙÔÓ ÔÖÓ ×ÓÖ × Ò Ó ÐÓ× ØÖ Ó× × Ù× ÓÒ Ý ÔÖ Ô Ö ÓÒ ÐÓ ÕÙ × Ö Ð Ñ Ø Ö Ð Ð ÙÖ×Ó Ð ÙÐÓ Á Ð ×ÙÐ Ò × × Ó Å Ø Ñ Ø × Ð Í È¸ × Ò Ñ × ÔÖ ¹ Ø Ò× ÓÒ × ÕÙ Ð × ÒØ Ò Ö Ñ ÓÖ ×Ø ÙÖ×Ó Ý ÔÖ Ô Ö Ö ÑÔÐÓ× Ý Ö Ó× ÓÑÙÒ ×º ÄÙ Ó ÒÓ× ÐÐ Ó Ð Ñ × ¬ÓÒ Ð Ò× Ò ÒÞ ¸ Ó× ÓÖ ÜØÖ Ò Ô Ö × ØÓ Ó׸ Ý ÐÓ Ö Ö × Ò Ö Ñ Ø Ö Ð ØÖ Ó Ô Ö ÐÓ× ×ØÙ ÒØ × Ù ÙÒ Ó Ø ÚÓ ÑÔÓÖØ ÒØ ÐÓ× ÔÖÓ ×ÓÖ ×º × ÕÙ ×Ø ¸ ÓØÖÓÖ Ñ Ø Ö Ð × Ù× ÓÒ¸ × Ù ÓÒÚ ÖØ Ò Ó Ò ÔÙÒØ ×¸ ÒÓØ × Ý ¬Ò ÐÑ ÒØ Ð ÖÓº Ð Ñ Ø Ö Ð ÕÙ × ÔÖ × ÒØ ÕÙ × Ù × Ò Ó Ð ÕÙ × Ø Ò Ò Ð Ú Ö× ÓÒ Ñ × ÒØ Ù Ð Ð ÖÓ Ð ÙÐÓ Á¸ ÕÙ ×Ù Ú Þ × Ù×Ó Ò Ð × Ð Ò ØÙÖ × ÓÑÔÙØ ÓÒ¸ Ð ØÖÓÒ ¸ × Ý Å Ø Ñ Ø × Ô Ö Ð ÙÖ×Ó Ò ÓÑÙÒ Ð Ñ ×ÑÓ ÒÓÑ Ö º ÄÓ× Ñ Ó× ×ÓÒ ÑÒ ÑÓ× Ý ÕÙ Ô ÖØ Ð ÒØ Ö × ×ØÓÖ Ó Ý ÙÒ Ö Ò Ô ×Ó × ÒØ Ñ ÒØ Ðº ÄÓ× Ø Ñ × ×ÓÒ Ð × Ó× × Ò Ñ Ö Ó Ð ÔÖ × ÒØ ÓÒ ×ØÓ× × ÓÖ Ò Ð Ý ÔÓÖ ×Ù Ò × × ×Ø Ð ÖÓ Ö ×ÙÐØ Ö ÙØ Ð Ô Ö ØÓ Ô Ö×ÓÒ ÕÙ × ÔÖ Ò Ö Ð ÙÐÓ Ö Ò Ð Ý ÒÓ ×ÓÐÓ Ð Ú ÐÙ ÓÒ Ö Ú ×º Ò ×Ø Ð ÖÓ ÐÓ× ÓÒ ÔØÓ× Ý ÒÓ Ð × Ø Ò × Ñ Ò ÔÙÐ ÓÖ ×¸ ×ÓÒ ÐÓ× Ô Ö×ÓÒ × ÔÖ Ò ¹ Ô Ð ×º ÄÓ× ÙØÓÖ × Ö Ò Ò¬Ò Ø Ñ ÒØ Ð ×ÔÓ× ÓÒ ÄÙ × Ð ÖØÓ ÌÓÖÖ × Ê Ñ Ö Þ¸ ÕÙ Ò ÓÒ Ö Ò Ò Ó ÔØÙÖÓ Ð Ñ ÒÙ× Ö ØÓÔ Ö ÖÐ ÙÒ ÔÖ × ÒØ ÓÒ ÑÓ ÖÒ Ô Ö ×Ù ÔÙ Ð ÓÒº ÈÓÖ ×ÙÔÙ ×ØÓ¸ ØÓ Ó× ÐÓ× ÖÖÓÖ × ÕÙ ÙÒ × Ò Ù ÒØÖ Ò ×ÓÒ Ð ÒØ Ö Ö ×ÔÓÒ× Ð Ä ÓÑ × ÓÒº Ì ÆÌ Å ÆÌ Âº ÂÙ Ò Ò Ó Ñ ÓÖ Â Ñ ÖÖÓÝÓ Ö Ù×Ø Ò ÓÒØÖ Ö × ÖÖ ØÓ Ú À ÖÖ Ö ÖÖ × Ó Å ÒÙ Ð Á ÖÖ ÓÒØÖ Ö × Ê ÙÐ Ä Ò Ö × Ö ÖÒ Ò Ó Å × ÊÓÑ ÖÓ ÖÑ Ò Ó Å ÖØ Ò Þ Ö Ð ×Ø ÒÓ ËÓÖ ÒÓ ËÓÖ ÒÓ ÖÒ Ò Ó Î Ð ÞÕÙ Þ ×Ø ÐÐÓ

Ä ÓÑ × ÓÒ

ÁÒ
½ ËÍ

ÒÖÐ
ÁÒØÖÓ Ù ËÙ × ÓÒ ËÙ × ÓÒ ÄÑØ × ËÙ × ÓÒ
ËÁÇÆ Ë½º½ ½º¾ ½º¿ ½º ½º

ÓÒ º º º º º º º × ºººººººº × ÑÓÒÓØÓÒ × Ý ×Ù × ÓÒ × º º × ÓÒÚ Ö ÒØ ×
ÇÆÌÁÆÍÁ

ººº ººº ÓØ ººº ººº

ººº ººº × º ººº ººº

º º º º º

º º º º º º º º º

º º º º º º º º º

º º º º º º º º º

º º º º º º º º º

º º º º º º º º º

º º º º º º º º º

º º º º º º º º º

º º º º º º º º º

º º º º º º º º º º º º º º º

º º º º º º º º º º º º º º º

º º º ºº

½½ ¾¼ ¿½ ½
¼

¾ ÄÁÅÁÌ Ë

¾º½ Ä Ñ Ø ´ ÙÒ ÙÒ ÓÒ Ò ÙÒ ÔÙÒØÓµ ¾º¾ ÇÔ Ö ÓÒ × ÓÒ Ð Ñ Ø × º º º º º º º º ¾º¿ Ä Ñ Ø × ´¾ º È ÖØ µ º º º º º º º º º ¾º ÓÒØ ÒÙ ºººººººººººººº ¿º½ ÌÓ Ó ×ØÓ × Ð Ö Ú º ¿º¾ ÙÒ ÓÒ × ØÖ ÓÒÓÑ ØÖ ×¸ ¿º¿ ÙÒ ÓÒ ÜÔÓÒ Ò Ð º º º ¿º Ì ÓÖ Ñ Ð Ú ÐÓÖ Ñ Ó º ¿º Å Ü ÑÓ× Ý Ñ Ò ÑÓ× º º º ¿º Ö¬ × ÙÒ ÓÒ × º º º
ÁÒ ÊÁÎ

º ¼ º º ½¼¼ º ½½½ º º º º º º
½¾

¿ Ä

ººººº ÜÔÓÒ Ò ºººººººººº ººººº ººººº

ººººº Ð Ý ÐÓ ººººº ººººº ººººº ººººº

ºººº Ö ØÑÓ ºººº ºººº ºººº ºººº

½¾ ½ ½ ¾¼ ¾¾¼ ¾¿¿

¾ ½

Ô ØÙÐÓ ½ ËÍ ËÁÇÆ Ë
ܽ
½º½ ÁÒØÖÓ Ù ÓÒ

ÍÒÓ ÐÓ× ÔÖ Ò Ô Ð × ÔÖÓ Ð Ñ × Ð Ð ÙÐÓ¸ ÓÒ× ×Ø Ò ×ØÙ Ö × ØÙ ÓÒ × Ò Ð × ÕÙ Ø Ò ÑÓ× Ö Ð ÓÒ × Ó× ÙÒ ÓÒ × Ø Ð ×¸ ÕÙ Ð × Ñ Ò × ÙÒ × ÐÐ × ×ÓÒ Ð × Ö ÞÓÒ × Ñ Ó Ð× Ñ Ò× Ð ÓØÖ º ÈÓÖ ÑÔÐÓ¸ Ø ÒØÓ Ð Ú ÐÓ ÓÑÓ Ð ×Ø Ò Ö ÓÖÖ ÔÓÖ ÙÒ Ù ÖÔÓ¸ ÔÙ Ò ÓÒ× Ö Ö× ÓÑÓÙÒ ÓÒ × Ð Ø ÑÔÓ¸ Ô ÖÓ Ð Ú ÐÓ × Ð Ö ÞÓÒ Ñ Ó Ð ×Ø Ò º Ò ÐÓ Ñ ÒØ ¸ Ð Ð Ö ÓÒ ÔÙ ÓÒ× Ö Ö× ÓÑÓ Ð Ö ÞÓÒ Ñ Ó Ð Ú ÐÓ º Ì Ò Ö ÑÓ× ÓÔÓÖØÙÒ ÔÖÓ ÙÒ Þ Ö Ò ×Ø × Ù ×Ø ÓÒ × Ò Ð Ô ØÙÐÓ ¿ Ý ÔÓÖ ×Ó ÓÖ ×ÓÐÓ ÔÓÒ Ö ÑÓ× ÙÒÓ× ÑÔÐÓ׺ ËÙÔÓÒ ÑÓ× ÕÙ Ð ÔÓ× ÓÒ ÙÒ Ó ÕÙ × Ö Ð ×Ø ÔÓÖ ÙÒ ÖÖ Ø Ö Ö Ø ¸ × ÔÙ Ø ÖÑ Ò Ö ÔÓÖ Ð ×Ø Ò ÕÙ × Ò Ù ÒØÖ ÙÒ ÔÓ× ÓÒ Ò Ðº ×Ø ×Ø Ò ÔÒ Ð Ø ÑÔÓº ÒÓØ ÑÓ× Ð ×Ø Ò ÔÓÖ ´Øµ¸ ÓÒ Ø × Ð Ø ÑÔÓ ÕÙ ØÖ Ò× ÙÖÖ Ó...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Calculo
  • Calculo
  • Calculos
  • Calculo
  • Calculo
  • Calculo
  • Calculo
  • Calculo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS