Calla

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 38 (9276 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 26 de abril de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1 Introducció
PÀGINA 2

2 Aspectes bàsics de la proposta curricular competencial 3 Estructuració dels continguts 4 Estratègies i metodologia 5 L’avaluació
PÀGINA 10 PÀGINA 5

PÀGINA 3

PÀGINA 8

6 Autonomia curricular dels centres docents 7 La programació
PÀGINA 11

PÀGINA 10

8 Exemple d’unitat de programació

PÀGINA 14

1Introducció
El decret 142/2007, de 26 de juny (DOGC núm. 4915), d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, estableix que correspon als centres docents el desenvolupament del currículum, i el defineix com el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació. El desenvolupament del currículum a cada centre i a cada aula implica disposard’autonomia curricular, és a dir, que l’equip docent responsable de la seva aplicació pugui adaptar el currículum a les característiques del grup de nens i nenes i a la situació socioeconòmica i lingüística del centre i del seu entorn social. Després d’una lectura atenta i reflexiva del currículum i atès que els centres ja disposen d’un desplegament curricular, caldrà revisar els actuals documents decentre per tal d’ajustar-los al nou marc, ja que en el decret es redefineixen el projecte educatiu, el projecte lingüístic i el projecte curricular. L’esmentat decret estableix, en el seu articulat, que cada centre elaborarà el projecte educatiu, i el defineix com aquell document de centre en el qual, a més dels valors, objectius i prioritats d’actuació, s’especificaran els principis bàsics per aldesenvolupament curricular i el tractament transversal en les àrees de l’educació en valors. El projecte educatiu tindrà en compte les característiques de l’entorn social, cultural i sociolingüístic del centre; farà palès el respecte al principi de no discriminació i d’inclusió educativa com a valors fonamentals; i establirà els principis per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i l’acciótutorial, així com per a l’elaboració del pla de convivència i del projecte lingüístic del centre.

Pel que fa al desenvolupament curricular, els centres hauran de prendre decisions sobre:

· · · · ·

la concreció dels criteris metodològics, organitzatius i d’avaluació, l’organització de les hores dedicades a cada àrea, la distribució dels continguts al llarg de cada cicle, les mesures adequadesd’atenció a la diversitat, els mecanismes per organitzar el reforç dels aprenentatges.

En aquest procés de revisió del projecte educatiu s’ha de plantejar també l’actualització de la resta de documents de centre. En el projecte lingüístic, els centres han d’organitzar i gestionar l’ús de les diferents llengües al centre i el seu tractament curricular. Cal tenir present que els canvis que es fanen les normatives no comporten la modificació del què, el com i el per a què s’ensenya, ni vol dir desestimar tot allò que s’ha fet servir fins ara, sinó que vol dir revisar, i si cal millorar, les propostes, les activitats i les estratègies didàctiques que han servit a l’alumnat per aprendre i gaudir amb aquests aprenentatges. Per tant, es tracta d’orientar el debat amb referència al canvicurricular i dirigir-lo cap a un diàleg pedagògic entre tots els membres de l’equip docent, per visualitzar i revisar les finalitats educatives dels actuals

DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. DIRECCIÓ GENERAL DE L’EDUCACIÓ BÀSICA I EL BATXILLERAT I

2

documents de centre i adaptar-los a les noves propostes curriculars. Unarevisió conjunta de tot l’equip per actualitzar què i com ensenyar, per educar i formar persones autònomes com més competents millor per exercir com a ciutadans i ciutadanes responsables i participatius.

2 Aspectes bàsics de la proposta curricular competencial
La nova mirada que suposa un currículum orientat a l’adquisició de competències estableix que la finalitat de l’educació obligatòria és...
tracking img