Candem

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (426 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACTIVITAT 2 (TEMES 4, 5 I 6)

1)
HW = β 0 + β1 HE + β2 HA + u

On HW és el salari de l’home en dòlars de 2006, HE son els anys d’educació de l’home, i HA és l’edat de l’home.

HW=-8,12357751433787 + 2,193288929743 HE + 0,199664121589763 HA + u

2)
L’home aumentarà en 2,193288929743 unitats el seu salari per cada any d’educació que hagi tingut.
L’home aumentarà en 0,199664121589763unitas el seu salari per cada any més que tengui.

3)
El model no és adequat perquè en aquesta equació el test reset té errors d’especificació,ja que els resultas estan dins la zona de rebuig(variables significatives) segon el valor F, aixo vol dir, que rebutjam la hipotesis nula i cercam la hipotesis alternativa.
Hi ha errors de no linealitat.

4)
HW = β 0 + β1 HE^2 + β2 HA^2 + u

HW=13,8998136030486 + 0,00818370820083119 HE^2 + 0,0347967742337251 HA^2 + u

L’home aumentarà en 0,00818370820083119 unitats el seu salari per cada any d’educació que hagi tingut.
L’home aumentarà en0,0347967742337251 unitats el seu salari per cada any més que tengui.

En aquest cas el resultat del test reset es diferent al primer model, degut a totes les variables son no signficatives, és adir, están dins la zona d’aceptació i per tant aceptam la hipotesis nula, per tant, aquest model si és adequat ja que no té errors d’especificació.

5)
HW = β 0 + β1 HE^2 + β2 HA^2+ β3 CIT + uOn CIT és una variable fictícia que té valor 1 si viu a una gran ciutat i 0 en cas contrari

HW= 12,3224765190413 + 0,00800344490609187 HE^2 + 0,0303193223062113 HA^2 + 3,90036445778596 CIT + uL’home aumentarà en 0,00800344490609187 unitats el seu salari per cada any d’educació que hagi tingut.
L’home aumentarà en 0,0303193223062113 unitats el seu salari per cada any més que tengui.L’home aumentarà en 3,90036445778596 unitats si l’home viu a la ciutat, en canvi, si no viu a la cuitat el seu salari permaneix igual.

En aquest cas el model reset es adequat degut a totes les...
tracking img