Canvi climatic

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (651 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Curs : Segon cicle d'ESO
Durada: Una sessió de 50' a l'aula d'informàtica

Desenvolupament curricular

Aquesta unitat didàctica de Matemàtiques, se situa com a un crèdit variable d'aprofundimentde 4rt d'ESO. Aquesta unitat es pot utilitzar per assolir els objectius terminals:

1. Emprar calculadores gràfiques o l'ordinador per a la representació cartesiana de gràfics analitzant-ne lescaracterístiques per mitjà de desplaçaments, canvis d'escala o comparació de diferents gràfics relacionats.
2. Descobrir, a partir de la representació gràfica, en casos senzills, l'existència derelacions entre parells de valors corresponents a dues magnituds en situacions concretes i expressar-la en els casos de proporcionalitat directa i dependència afí, fent ús dels conceptes i termesadequats.
3. Representar punt a punt, en un sistema de coordenades cartesianes, altres tipus de gràfics (exponencials, periòdics, esglaonats) lligats a exemples concrets.

Coneixements previs1. És necessari haver introduït el tema del canvi climàtic a l'assignatura de ciències de la naturalesa. L'alumnat haurà de conèixer que és el CO2 i com es mesura la seva concentració a l'atmosfera:parts per milió en volum (ppm)
2. Degut a que la unitat es desenvolupa en una sola sessió, s'hauria de recordar prèviament a l'alumnat com es realitzen gràfics en full de càlcul. D'aquesta manera espodran centrar en el desenvolupament de la unitat i no en aspectes tecnològics que podrien tractar-se en una altra unitat didàctica sobre el mateix tema.

Formulació dels objectius didàctics1. Comprensió i interpretació de gràfics tipus XY. Analitzar la tendència lineal i exponencial
2. Utilitzar les eines dels fulls de càlcul per elaborar, produir i manipular gràfics.
3. Creaciói manipulació de gràfics a partir d'una taula de dades.
4. Treballar acuradament, amb respecte pels estris i els companys.

Definició i especificació dels continguts

Procediments:...
tracking img