Capacitacio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 39 (9648 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Curs de Formació Tècnica Específic B, Unitat 3

Unitat 3 SER COMPETENTS EN LLENGÜES

Objectius

1. Conéixer l’organització general del sistema educatiu valencià i el marc legal pel que fa a les llengües, amb una atenció especial als programes d'educació plurilingüe, així com els documents de planificació de centre. 2. Conéixer i aplicar les orientacions contingudes al MECR, així com elsinstruments que se'n deriven en la mateixa acció educativa, d'acord amb l'aprenentatge de llengües en el marc legal, especialment els currículums que organitzen el sistema educatiu valencià.

Taula de continguts

0. QÜESTIONARI INICIAL I TASCA 1. INTRODUCCIÓ 2. INTENCIONS DEL CURRÍCULUM VALENCIÀ EN REFERÈNCIA A LES LLENGÜES. 2.1. VALENCIÀ I CASTELLÀ, LLENGUA I LITERATURA 2.2. LLENGUA ESTRANGERA3. APORTACIONS DEL CONSELL D’EUROPA A L’APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LLENGÜES: MARC EUROPEU I PORTFOLIO 3.1. EL CONSELL D’EUROPA 3.2. EL MARC EUROPEU DE LES LLENGÜES 3.2.1. QUÈ ÉS EL MARC EUROPEU 3.2.2. ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA 3.2.3. DESTRESES I DESCRIPTORS D’AUTOAVALUACIÓ 3.2.4. ENFOCAMENT ADOPTAT I COMPETÈNCIES 3.3. EL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES 3.3.1. QUÈ ÉS EL PORTFOLIO 3.3.2.FINALITATS, ESTRUCTURA I FUNCIONS DEL PEL 3.3.3. EL PORTFOLIO ELECTRÒNIC (PEL) 4. LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 4.1. CONTRIBUCIÓ DE LES LLENGÜES A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 4.2. COMPETÈNCIES BÀSIQUES. TIPOLOGIA 4.3. EL TREBALL PER TASQUES 5. ACTIVITATS

1

Curs de Formació Tècnica Específic B, Unitat 3

0. QÜESTIONARI INICIAL I TASCA

Marqueu l’opció correcta
1. La relació dels contingutscurriculars de valencià i castellà permet l’enfocament integrat de l’aprenentatge lingüístic i literari de l’alumnat. 2. El Consell d’Europa és el responsable de proposar els currículums educatius dels països membres. 3. El Marc europeu de les llengües, aprendre, ensenyar i avaluar, proporciona les bases comunes per orientar l’aprenentatge-ensenyament de llengües a tot Europa. 4. Els nivells dereferència definits pel Marc europeu permeten mesurar el progrés dels aprenents en cada estadi de l'aprenentatge i durant tota la vida. 5. El nivell avançat és el màxim a què es pot arribar en competència lingüística, com a usuari aprenent de llengües, segons el Marc europeu. 6. Una de les funcions del Marc europeu és unificar al màxim les identitats i la diversitat cultural dels pobles d’Europa peraconseguir que l’anglés siga universal. 7. El Portfolio europeu de les llengües, fomenta la reflexió i l’autoavaluació, i motiva a participar de forma activa en l’aprenentatge de llengües. 8. Els únics països que han experimentat el Portfolio són Suïssa, Bèlgica, França, Anglaterra i Alemanya. 9. El Reial Decret de la LOE de 29 de desembre de 2006 estableix que a l’Educació Secundària Obligatòrial’alumnat ha d’assolir les competències bàsiques, però també han de treballar-se a primària. 10. L’aprenentatge d’una llengua estrangera té més efecte en l’adquisició de les competències bàsiques que el puga tenir el de la primera llengua. 11. A partir de la nova normativa el professorat ha de fer una programació tradicional i una programació que contemple els objectius de les Competències bàsiques.12. El treball per tasques dota la pràctica comunicativa en l’aula de coherència interna doncs tots els exercicis i activitats es justifiquen per la seua orientació fins l’assoliment d’un producte final. 13. Una eina que ajuda a programar el treballar per tasques a través de les TIC és la webquesta (conegut internacionalment com a webquest). 14. Seguir les recomanacions del Marc europeu dellengües és una manera de treballar la competència lingüística comunicativa d’acord amb els objectius de les competències bàsiques

V

F

2

Curs de Formació Tècnica Específic B, Unitat 3

TASCA FINAL
Trieu una de les opcions següents: 1. Prepara una exposició oral per explicar als companys les possibilitats i avantatges del Portfolio europeu en l’aprenentatge-ensenyament de les llengües....