Cartografia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1500 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Dpt. de Geografia, UAB - Cartografia (curs 2010-2011) Joan Carles Llurdés i Jordi Duch

PRIMER EXERCICI D’AUTOAVALUACIÓ
BLOC A, TEMA 1 (SOLUCIONS) Tot seguit se us presenta el primer exercici d’autoavaluació dels tres previstos en l’assignatura per tal que pugueu comprovar quin és el vostre nivell d’assoliment o comprensió dels continguts explicats a classe referents al tema 1. Inclou dosexercicis de format diferent sent el primer un test mentre que el segon exigeix una breu resposta a unes quantes preguntes a partir de l’observació d’un mapa. Abans de començar, dos recordatoris: Primer, segons la Guia Docent de l’assignatura (publicada al Campus Virtual) no és obligatori fer aquests exercicis però la seva no realització implicarà no sumar les seves puntuacions parcials a la notafinal de l’assignatura. Que cadascú prengui la decisió que cregui més convenient. I segon, el seu lliurament ha de ser a través del Campus Virtual (secció “Lliuraments de treballs”) i en el termini fixat i comunicat amb prou antelació a l’aula i Campus Virtual (24 d’octubre del 2010). Primer exercici. Test, sobre el qual abans de començar a respondre’l, cal tenir en compte les següents indicacions:Les afirmacions (36) estan dividides en 9 blocs (4 a cadascun) i totes tenen el mateix valor. A tots els blocs hi ha com a mínim, una opció correcta tot i que també és possible que n’hi hagi més d’una. En cap cas, però, mai seran correctes totes les opcions disponibles. Només cal indicar aquelles afirmacions correctes remarcant-les en color groc. Atenció!!, per cada 3 qüestions de respostaincorrecta se’n restarà 1 de correcta.
1) Sobre els mapes:

Els mapes són selectius, és a dir, una tria d’objectes geogràfics a representar. Els mapes són abstractes, els objectes geogràfics es representen amb abstraccions geomètriques. Els mapes són simbòlics, els objectes geogràfics es diferencien visualment amb signes i símbols. Totes les anteriors opcions són correctes. 2) Sobre la selecciód’objectes cartogràfics; per elaborar un mapa de carreteres a escala 1:100.000 seleccionarem: Les vies de comunicació de qualsevol jerarquia, des d’autopistes fins a camins i pistes forestals. Les vies de comunicació de les jerarquies més importants (p. ex. d’autopista a carretera local). Les vies de comunicació de l’opció anterior a més del relleu en forma de corbes de nivell cada 10 m. Les vies decomunicació de la primera opció a més de les benzineres, àrees de servei i de descans. 3) Sobre les implantacions cartogràfiques; per representar un edifici aïllat en un mapa: S’utilitzarà sempre una implantació puntual. S’utilitzarà sempre una implantació zonal. L’elecció del tipus d’implantació dependrà de l’escala del mapa, però mai amb una de tipus lineal. La seva representació amb una implantaciópuntual ha de conservar la forma de l’objecte geogràfic original.
Primer exercici autoavaluació (solucions) 1 24/10/2010

Primer exercici d’autoavaluació (Bloc A, tema 1)

4) Sobre les implantacions cartogràfiques puntuals; a més de simbolitzar un objecte geogràfic: Serveixen per calcular les dimensions reals de l’objecte. Serveixen per calcular el perímetre de l’objecte. Serveixen percalcular la localització de l’objecte a partir d’un sistema de coordenades donat. Totes les anteriors opcions són incorrectes. 5) Sobre els signes i símbols; amb més lògica els següents símbols i signes indiquen: El pic d’una muntanya. Una residència de turisme rural. Una línia contínua de color blau simbolitza un riu per on l’aigua baixa permanentment. Una línia negra discontínua intercalada amb punts ocreuetes simbolitza un límit administratiu. 6) Sobre el mapa topogràfic; per considerar un mapa com a topogràfic cal que inclogui obligadament: La hidrografia, límits administratius i xarxes de serveix i comunicacions. Les coordenades, edificacions i categories generals d’usos del sol. El relleu, com a únic objecte cartogràfic indefugible. Totes les anteriors opcions són correctes. 7) Sobre...
tracking img