Casa buab

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 77 (19085 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

INFORMACIÓN XERAL

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais

2

ÍNDICE

1. Presentación ............................................................................................... 3 2. Normativa.................................................................................................. 4 3. Regulamento da proba .............................................................................. 5 a) b) c) d) e) f) Quen se pode presentar. Como son as probas. Como se cualifican. Cando se convocan e celebran. Que notas anteriores son validables. Que valor teñen as cualificacións obtidas nestas probas.

4. Contidosda proba a) Ámbito lingüístico: ......................................................................... 8 I. Lingua galega. II. Lingua castelá. III. Lingua estranxeira. b) Ámbito social ..…………................................................................ 9 c) Ámbito matemático-tecnolóxico .................................................... 11 5. Exemplos de exames a) Exemplo 1.................................................................................... 14 b) Exemplo 2 .................................................................................... 28 c) Exemplo 3 ................................................................................... 41 d) Exemplo 4 ................................................................................... 57

3

1. PRESENTACIÓNO título de graduado en secundaria é o título básico do sistema educativo español. Con el pódese acceder á formación profesional específica de grao medio ou aos estudos de bacharelato. Moitas persoas incorpóranse tamén directamente ao mundo laboral despois de obtelo. Para as persoas adultas, este título é un obxectivo importante desde o punto de vista da súa mellora e do seu perfeccionamentopersoal, e tamén desde o punto de vista das posibilidades de conseguir un emprego mellor. Entre outras cousas, é condición indispensable para acceder a moitos postos de traballo convocados polas administracións públicas. Aínda que existe en Galicia unha oferta ampla de ensinanzas presenciais, semipresenciais e a distancia a través das que as persoas adultas poden conseguir este título, moitas persoasoptan por presentarse ás probas que se convocan todos os anos con esta finalidade. O interese nelas medra constantemente. Por todo isto, parece importante ofrecer esta información básica sobre as probas, para servir de orientación a todas as persoas interesadas en presentarse a elas.

4

2. NORMATIVA
As probas para a obtención do título de graduado en secundaria están reguladas por estasdisposicións: Orde da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do 19 de febreiro de 2009, pola que se regulan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos (DOG do 4 de marzo). Cada ano publícase unha resolución que convoca estas probas para as convocatorias de xuño e setembro. A última publicada é a do 15 defebreiro de 2008 (DOG do 10 de marzo). Orde do 24 de xuño de 2008, pola que se regula a ensinanza básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23 de xullo).

-

-

5

3. REGULAMENTO DA PROBA
a) Quen se pode presentar -Pódense presentar a estas probas todas as persoas que teñan cumpridos dezaoito anos o día anterior á data na que secelebren as probas. Así, por exemplo, se os exames se celebran o 17 de xuño, pódense presentar todas aquelas persoas que teñan cumpridos dezaoito anos o 16 de xuño. -Non existen excepcións a esta regra, nin por motivos laborais nin por motivos de calquera outra índole. -As persoas que, con esa idade, estean matriculadas na educación secundaria obrigatoria (ESO) ou na educación secundaria para...
tracking img