Central nuclear

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (275 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
2. Central Nuclear
En una central Nuclear, com una central Tèrmica, l’energia calorífica alliberada pel combustible es transforma en energia mecànica, i aquesta eselectricitat. El procés és el següent: la calor produïda evapora aigua. El vapor és canalitzat cap a una turbina, i la fa girar. La turbina arrossega un alternador, que a la vegada, engirar, produeix electricitat. En una Central Tèrmica convencional la calor procedeix de la combustió, a la caldera, d’un combustible fòssil (carbó, lignit, fuel-oil, gas, etc.). Enuna Central Nuclear, la calor procedeix de la fissió de nuclis d’urani 235 en el “nucli del reactor”.
A continuació, després d’haver entés la radioactivitat,veurem comfunciona una Central Nuclear.
2.1 Funcionament.
L’energia nuclear s’obté de l’energia contenida en els nuclis del àtoms d’urani i s’utilitza per produïr electricitat en les centralsnuclears. Podem trobar-nos amb dues maneras d’obtenir aquesta energia:
-La fissió nuclear: Consisteix en la ruptura d’atoms en uns altres de més lleugers, de forma espontànea oprovocada, emitint neutrons i una gran quantitat d’energia en forma de calor. Es pot produir una reacció en cadena si continuesin les fissions nuclears.
En el cas de lesCentrals Nuclears utilitzarien aquest mètode amb urani 235 per produïr calor que es convertirà en electricitat.
-Fusió nuclear: Consisteix en la unió de nuclis d’isotops quefusionant-se un amb l’atre, llibera una gran quantitat d’energia que después es transformarà en energia electrica.
Actualment no existeix cap reactor de fusió que permeti obtenirenergia electrica, pero si que existiexen instalacions d’investigacions en les que s’estudia les reaccions en fusió, perque, en un futur, es poguin utilitzar en les Centrals.
tracking img