Centres residencials

Páginas: 13 (3174 palabras) Publicado: 20 de diciembre de 2010
TREBALL SOBRE

ELS
CENTRES RESIDENCIALS

ÍNDEX

pàgina

1. Algunes definicions sobre el concepte de centres residencial........................3

2. Col·lectius que assisteixen..............................................................................4

3. Tipologia..........................................................................................................53.1. Àmbit públic.......................................................................................5

3.2. Àmbit privat.......................................................................................12

4. Webgrafia.......................................................................................................15

1. Algunes definicions sobre el concepte de centresresidencial

“Les residencies són centres d'allotjament que tenen una funció substitutòria de la llar de forma temporal o permanent, on es presta a les persones residents una atenció que pot arribar a ser integral. Són, en part, l'evolució històrica del concepte d'asil, que era l'establiment que donava assistència i acolliment a les persones excloses de la societat per edat, salut o mancançaeconòmica.”

“L'IMSERSO els definia, el 1995, com centres oberts de desenvolupament personal i atenció sociosanitària interprofessional en el que viuen temporalment o permanentment persones amb algun grau de dependència.”

“És un equipament que ofereix serveis d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d'assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones decol·lectius específics. Té com a objectius principals facilitar un entorn substitutori de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència, i afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social. “

2. Col·lectius que assisteixen
Elsprincipals col·lectius que assisteixen són:
Infància, adolescència i joventut

Persones amb dependència ( Gent gran )

Persones amb discapacitat

Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

Persones amb drogodependències

Persones afectades pel VIH/sida

Persones cuidadores: familiars i altres persones cuidadores no professionals

Persones adultes en situació demarginació

Dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles.

I no constitueix un col·lectiu però tot aquell ciutadà beneficiari de serveis socials que per circumstància pugui requerir un servei en en un centre residencial per caràcter d'urgència.

3. Tipologia
Aquí he separat en una doble tipologia segons si la titularitat del servei és publica o privada i segons elscol·lectius específics beneficiaris del servei. Tot i que en podríem trobar d'altres com segons el nombre de residents ( mini-residencies, macroresidencies...) segons el tipus de servei...
3.1. Àmbit públic
Des de la vessant pública trobem subdividit els serveis en centres residencials de caràcter bàsic o especialitzat.
- Dins dels bàsic trobarem:
Serveis residencials d'estada limitada
Aquesttipus de serveis supleixen temporalment la llar familiar i s'adrecen a persones amb necessitat conjuntural d'allotjament.
Les funcions dels serveis residencials d'estada limitada són les següents:
Acolliment i convivència
Allotjament i menjador
Descans i lleure
Higiene
Atenció psicològica, social, educativa i jurídica
Servei d'acolliment residencial d'urgència
El servei d'acollimentresidencial d'urgència té l'objectiu de cobrir temporalment les necessitats bàsiques d'allotjament en cas d'urgències puntuals.
Les funcions d'aquest servei són les següents:
Allotjament
Acolliment i convivència
Suport social
Servei de residència temporal per a persones adultes en situació de marginació
Aquest servei s'adreça a persones adultes en situació de marginació que no poden romandre al...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • TRABAJORES RESIDENCIALS
  • el centro
  • Centrado
  • Centro
  • Centrar
  • centra
  • CENTRO
  • centros

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS