Ciencias 3 eso

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (431 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRESSIO GAS es la força q exerceixen les particules d’aquest gas per unitat de superficie.Relacio entre volum i pressio d’un gas: si en reduim el volum augmentara la pressio i sin’augmentem elvolum, es reduira la pressio. BOYLE-MERIOTE: per una quantitat fixa de gas a temperatura constant, el producte dl volum q ocupa per la pressió a la qual es troba es constant: P·V=constant. Rel.Temperatura i volum: a pressio constant, el volum d’un gas augmenta quan ho fa la temperatura. Rel temperatura i pressio: a volum constant la pressio d’un gas augmenta quan augmenta la temperatura. CHARLES IGAY. 1a llei: a presio constant, el volum d’una quantitat fixa de gas es directament proporcional a la temperatura. V1|T1=V2|T2. 2a llei. A volum constant, la pressio d’una quantitat fixa de gas esdirectament proporcional a la temperatura: P1|T1=P2|T2. SUBSTANCIA PURA es cadascun dels tipus de materia q te una composicio definida i unes propietats caracteristiques i ivariables. MESCLA estaformada per dues o mes substancies, anomenades components de la mescla, de manera q la composicio no esta definida i les propietats depenen del tipus i de la proporcio dels components. –Heterogenies: lesparticules de les substancies q la componen poden observarse a cop d’ull o amb instruments optics –Homogenies: les particules q la componen son tan petites q no podem observarles amb cap mitja optic.DISP. COL·LOIDALS: mescles q podem considerar heterogenies pero tenen particules q nomes podem veure amb ultramicroscopis. –Fase dispersa: particules petites –Medi dispersor: la resta delasubstancia. SOLUCIO: es una mescla homogenia de dues o mes substancies. – Dissolvent: substancia en mes proporcio –Solut: component minoritari. SOLUBILITAT d’un solut en un dissolvent es la maxima quantitatde solut q podem dissoldre en una quantitat determinada de dissolvent a una certa temperatura.CONCENTRACIO d’una solucio es la quantitat de solut dissolt en una quantitat de dissolvent o de solució....
tracking img