Clasificion de los metodos cientificos

Páginas: 15 (3692 palabras) Publicado: 27 de febrero de 2012
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут міжнародних відносинКафедра міжнародного бізнесу


Укладачі: проф. Вергун В.А.
доц. Приятельчук О.А.ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності 6.030400 – “міжнародний бізнес”.Затвердженона засіданні кафедри
Протокол № 7
від 24 грудня 2009р.


Завідувач кафедри
міжнародного бізнесу
_____________ В.А.Вергун


Директор Інституту міжнародних відносин
_____________ В.В. КопійкаКИЇВ – 2010


Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Історія економічних вчень”.

Укладачі: доктор економічних наук,
професор Вергун Володимир Антонович,
кандидатекономічних наук,
доцент Приятельчук Олена Анатоліївна


Лектор: д.е.н., проф. Вергун В.А.

Викладач: к.е.н., доц. Приятельчук О.А.


Погоджено
з науково-методичною комісією
«____» ______________ 200__р.


___________________________
Підпис голови НМКІнституту
ВСТУП

Дисципліна "Історія економічних вчень" є складовою програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” зі спеціальності 6.030400 – “міжнародний бізнес”. Дана дисципліна викладається на ІІ курсі, протягом ІV семестру в обсязі 54 годин аудиторних занять, з них – 20 години лекцій, 14 годин практичних занять і 20годин самостійної роботи. Форма підсумкового контролю – іспит.

Мета і завданням навчальної дисципліни "Історія економічних вчень" – сформувати у студентів систему знань про основні етапи та напрями розвитку економічних вчень; передумови та закономірності еволюції світової економічної науки; економічні концепції головних шкіл і напрямків економічної думки. До основних завдань навчальноїдисципліни відноситься також поглиблення знань студентів з економічної теорії; формування уявлень про закономірність та тенденції розвитку економічної думки; аналіз наукового внеску окремих шкіл і напрямків в економічну теорію; ознайомлення студентів з основними досягненнями видатних економістів.

Предметом навчальної дисципліни "Історія економічних вчень" є основні досягнення видатнихекономістів від часів Стародавнього світу і до сучасності, представників окремих наукових та національних шкіл.

Вимоги до знань та вмінь.

По закінченню вивчення дисципліни студент повинен знати передумови й закономірності розвитку економічної науки та основні напрямки в сучасній економічній теорії; а також студент повинен вміти аналізувати науковий внесок окремих шкіл інапрямків в економічну теорію.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна "Історія економічних вчень" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівня "бакалавр", базується на вивченні таких дисциплін, як: “Мікроекономіка”, “Основи економічної теорії”, “Вступ до спеціальності (міжнародний бізнес)”, “Економіка фірми”, та пов’язана з вивченнятаких дисциплін, як: “Менеджмент і маркетинг”, “Теорії менеджменту”, “Історія вчень менеджменту”.

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна "Історія економічних вчень" оцінюється за модульно-рейтинговою системою.

Форма контролю з даної дисципліни – іспит. Кількість балів розраховується за накопичувальною системою....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El método científico e investigación científica
  • Metodo Cientifico
  • Metodo Cientifico
  • Metodo Cientifico
  • Metodo Cientifico
  • Metodo Cientifico
  • Metodo cientifico
  • Metodo cientifico

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS