Cmc-materials

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1769 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Els material i la humanitat.

Des de l'Homo Habilis, el primer homínid, l'ésser humà ha creat i modificat materials per satisfer les seves necessitats.
La importància dels materials és tan gran que les èpoques de la Prehistòria es classifiquen segons els materials que s'utilitzaven, és a dir, l'Edat de Pedra, la del Coure, la del Bronze i la del Ferro.
L'Edat de Pedra a la seva vegada ésclassifica segons la sofisticació dels materials, el Paleolític, o pedra tallada, i el Neolític, o pedra polida. Durant aquesta Edat també es van utilitzar altres materials com ossos, fustes, astes i pells. També es creu que es van utilitzar materials ceràmics, tot i que les proves de les primeres coccions d'argiles en forns, daten del quart mil·lenni abans de Crist.
Des d'aquelles primerestecnologies, la humanitat ha continuat modificant els materials de l'entorn i creant-ne altres de nous. Així podem parlar de materials naturals, obtinguts directament de la natura, materials artificials, obtinguts després de la modificació dels naturals, i materials sintètics, obtinguts en laboratoris.
Quant a la utilització de materials al llarg de la història es pot afirmar que:
Sempre que ha sorgituna nova necessitat, la ciència i la tecnologia s'han esforçat per obtenir nous materials que permetessin satisfer-la.
L'aparició i el descobriment de materials nous ha donat pas a avenços científics posteriors.
El desenvolupament de materials artificials està relacionat amb el coneixement de la natura-
Molts dels conflictes i guerres estan relacionats amb el control dels recursosnaturals i materials.

Materials: tipus i usos

Molts dels nostres objectes d'ús diari estan dotats d'unes propietats fisicoquímiques impensables fa uns anys: plàstics que condueixen l'electricitat, ceràmiques capaces de suportar temperatures molt altes, pantalles d'ordinador i televisió totalment planes, etc.
La ciència dels materials és una de les branques noves del desenvolupamenttecnològic i es caracteritza per ser interdisciplinària. Aquesta ciència es basa en la taula periòdica dels elements i consisteix en enllaçar de diferents maneres els elements d'aquesta taula per obtenir materials nous o amb característiques noves.
Per aconseguir-ho la ciència dels materials utilitza les noves tecnologies per, per exemple, simular per ordinador l'estructura molecular i les propietats quetindrà un material nou.
Aquí podem veure alguns dels materials desenvolupats els darrers anys i la utilització que se'ls està donant.

Materials ceràmics
Es caracteritzen per suportar temperatures força elevades, ser durs i ratllar fàcilment altres materials, tot i que es trenquen amb cops secs.

Argiles: van ser les primeres utilitzades. Si se'ls afegeix aigua, es forma una massaque es modela amb facilitat. Destaquen les argiles estructurals, amb les quals es fabriquen rajoles, teules, maons, etc., i les porcellanes, amb les quals es fan atuells, pròtesis dentals i sanitaris.
Refractaris: es caracteritzen per ser capaces de suportar temperatures elevades, que superen els 1600ºC, el que el converteix en un material ideal per a forns de foneria, parets de centralstèrmiques i nuclears i recobriments exteriors de coets i naus espacials.
Ciments: inclouen materials com el guix, la cal o el ciment pòrtland, i es caracteritzen per formar masses plàstiques en mesclar-se amb aigua. Afegint sorra al ciment s'elabora el morter, i afegint sorra i grava es fabrica el formigó, tots dos materials que s'utilitzen en la construcció.
Abrasius: constitueixen un grup dematerials molt resistents i durs que s'utilitzen en recobriments superficials d'eines de tall de metalls.
Vitris: es formen per la fusió del sílice amb altres òxids, generant estructures que generalment són transparents. Actualment, apart de l'ús massius del vidre convencional a l'arquitectura, destaquen les vitroceràmiques; els vidres flint, utilitzats en sistemes òptics; la fibra de...
tracking img