Com fer un projecte de recerca.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1540 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
CURS 2011-12

Revisió i Presentació del Projecte de Recerca
A mesura que aneu desenvolupant el projecte de recerca, és convenient anar fent una valoració del treball i dels resultats que aneu assolint, avaluant la pròpia capacitat d’organització, el temps de què disposeu, la tria de qüestions, la previsió de materials que s’utilitzaran, la preparació de materials necessaris, la programació devisites, els problemes per portar endavant la recerca, la dinàmica de treball i la cooperació amb els companys i companyes, la relació amb el tutor o tutora, amb les persones enquestades o entrevistades, etc. És a dir, cal valorar la marxa del treball globalment, allò que s’ha fet i allò que resta per fer. Els resultats d’aquesta revisió són necessaris per completar els apartats de conclusions irecomanacions de l’informe o, si escau, per replantejar les estratègies de treball. Abans de presentar el vostre projecte de recerca s’ha de tenir en compte: 1. la redacció 2. la presentació escrita 3. l’exposició oral

1. REDACCIÓ Abans de començar a redactar el treball, cal seleccionar i ordenar les idees que es volen exposar, d’acord amb l’estructura que se li vol donar: • En primer lloccal redactar el nucli de l’informe i després la introducció i les conclusions. • Durant la redacció s’ha de procurar escriure frases clares i utilitzar el vocabulari específic quan sigui necessari. Es pot afegir un glossari al final del treball si es considera adient. • Els capítols del nucli de l’informe es numeren i es poden dividir en apartats i subapartats, també numerats segons el formatd'esquema numerat. Exemple: En el cas que el segon capítol porti per títol els envasos de plàstic a l'actualitat, el primer apartat d'aquest capítol es tituli els envasos d'aigua i el tercer subapartat, ampolles d'1,5 l, hauries d'escriure: 2. ELS ENVASOS DE PLÀSTIC A L'ACTUALITAT 2.1. Els envasos d'aigua 2.1.3. Envasos de 1,5 l

CURS 2011-12 Cal referenciar la bibliografia i altres fonts dedocumentació seguint les normes de citació acceptades. La bibliografia conté la llista de documents que s’han consultat per elaborar el treball. Per citar-los correctament, segueix aquestes instruccions: • • • • Primer s’ha de posar el cognom de l’autor en majúscules i després el nom; El títol de l’obra en cursiva o subratllat, El lloc d’edició, l’editorial i l’any d’edició. Els documents citatss’ordenen alfabèticament segons el primer cognom dels autors. Exemple:
RIQUER, Martí de (1985). Història de la literatura catalana. Barcelona : Editorial Ariel.

En cas de textos en suport informàtic en línia:
Responsable principal. Títol [tipus de suport]. Responsable(s) secundari(s)*. Edició. Lloc de publicació: editor, data de publicació, data d'actualització/revisió. Descripció física*.(Col—lecció)*. Notes*. Disponibilitat i accés** [Data de consulta]**. Número normalitzat*.

Exemples:
• Refranero castellano [en línia]. Idea de Miguel Hernández Moreno, realizada por Víctor Rivas Santos. Granada: GeNeura, 31 jul. 1996. [Consulta: 26 abr. 1997].Cuerda, José Luis "Para abrir los ojos" [en línia]. El país digital. 9 mayo 1997, nº 371.
[Consulta: 9 maig 1997]

Els annexoss’identifiquen amb lletres majúscules: annex A, annex B... • Les notes a peu de pàgina són un recurs que permet complementar o aclarir algun punt del text. S’escriuen amb un tipus de lletra menor que el del text normal i van precedides d’un senyal (asterisc o superíndex), que també s’escriu en el lloc del text on s’insereix el missatge.

2. PRESENTACIÓ ESCRITA La presentació escrita del treballconsisteix en un informe amb l’estructura següent: • Inici: – portada – índex • Cos: – introducció – nucli de l’informe – conclusions – llista de referències documentals • Final: – annexos

CURS 2011-12 La portada ha d’ocupar una pàgina sencera (primera del treball) i ha de contenir la informació següent: – – – – Títol (centrat) autor o autora (nom i grup) tutor o tutora del treball data de...
tracking img