Comentari de text de hume

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3060 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
RECULL DE Hume- ABSTRACTE del TRACTAT DE LA NATURA HUMANA / INVESTIGACIÓ SOBRE ELS PRINCIPIS DE LA MORAL (Apèndix I - SOBRE EL SENTIMENT MORAL)

Abstracte 1

“Així doncs, hauria estat necessari que Adam hagués tingut una experiència de l’efecte que seguia a l’impuls d’una d’aquestes boles. Hauria d’haver vist, nombroses vegades, que quan una de les boles topava amb una altra, aquesta segonasempre es movia. Si ho hagués vist prou vegades, sempre que veiés moure’s una bola cap a una altra hauria tret indefectiblement la conclusió que la segona sempre es posaria en moviment. El seu enteniment s’anticiparia a la visió i formaria una conclusió d’acord amb la seva experiència passada. D’això es desprèn que tots els raonaments referents a causa i efecte es fonamenten en el supòsit que elcurs de la naturalesa continuarà sent uniformement el mateix. Concloem que causes semblants, en circumstàncies semblants, produeixen sempre efectes semblants. Però ara potser val la pena de detenir-se a considerar què és allò que ens determina a treure una conseqüència de tanta importància. És evident que Adam, amb tota la seva ciència, mai no hauria estat capaç de demostrar que el curs de la naturaha de continuar sent uniformement el mateix i que el futur ha de ser conforme al passat.”
D. HUME. Resum del Tractat sobre la naturalesa humana (Abstracte)

1. Expliqueu breument –al voltant de 40-80 paraules– les idees principals del text i com hi apareixen relacionades. [2 punts]
2. Expliqueu breument –al voltant de 30-45 paraules– el significat, en el text, de:
a) experiència
b) causa iefecte
3. Per què diu Hume que «si ho hagués vist prou vegades, sempre que veiés moure’s una bola cap a una altra hauria tret indefectiblement la conclusió que la segona sempre es posaria en moviment»? (En la vostra resposta, haureu de referir-vos als aspectes del pensament de Hume que siguin pertinents, encara que no apareguin explícitament en el text.) [3 punts]
4. Compareu la concepció deHume del coneixement empíric amb una altra concepció que es pugui trobar en la història del pensament. [2 punts]
5. Creieu que Hume té raó quan defensa que els sentits són la única font de coneixement tot i que només ens aportin veritats probables. Raoneu la resposta. [2 punts]

Abstracte 2
“Quan veig una bola de billar que es mou cap a una altra, la meva ment es veu immediatament portada perl'hàbit al seu efecte habitual, i s'anticipa a la vista concebent el moviment de la segona bola. No hi ha res en aquests objectes, considerats abstractament i de forma independent de l'experiència, que em condueixi a treure una conclusió com aquella; i fins i tot després d'haver tingut experiència de molts efectes repetits d'aquesta classe, no hi ha cap argument que em determini a suposar que l'efecteserà conforme a l'experiència passada. Els poders pels quals actuen els cossos ens són completament desconeguts. Només percebem les seves qualitats sensibles: i quina raó tenim per pensar que els mateixos poders estaran sempre conjuntats amb les mateixes qualitats sensibles?”
HUME, David. Resum del Tractat sobre la naturalesa humana. Barcelona: La Busca Edicions, 2005, p. 19.

1. Fes unbreu resum del text (entre 40 i 80 paraules). Recorda atenir-te al que s'hi diu i no en facis valoracions personals. [2 punts.]
2. En el text, Hume utilitza el billar d'exemple per il·lustrar un dels punts clau de la seva teoria del coneixement. En el mateix sentit, proposa un altre exemple. Sigues breu (no més de 30 paraules). [1 punt.]
3. Basant-te en el text, explica la importància del mètodeinductiu en Hume. [2 punts.]
4. Relaciona la teoria del coneixement de Hume amb altres teories epistemològiques. [3 punts.]
5. Creus que hi té res a veure la llibertat amb la capacitat predictiva de la ciència? Raona la resposta. [2 punts.]

Abstracte 3
De tot allò que s’ha dit, el lector percebrà fàcilment que la filosofia que conté aquest llibre és molt escèptica, i vol donar-nos una...
tracking img