Comentraio historia ejemplo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1287 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1- ANÁLISIS DE TEXTOS HISTÓRICOS (2º Bach)

As análises de textos permiten:
• Sacar información sobre a época de que tratan
• Desenvolver o pensamento crítico
• Facilitar unha aprendizaxe práctica e participativa
• Desenvolve-lo espíritu investigador.

Procedemento:

1. LECTURAS DO TEXTO:

Varias lecturas, primeiro “de pasada”; despóis, máis detenidamente, subliñando aspalabras/ideas-clave, para descubrir a IDEA PRINCIPAL do texto e as SECUNDARIAS (se houbera). (Nalgúns casos, a idea principal vén dada no título do mesmo). Simultáneamente, trataremos de descubrir qué TIPO DE TEXTO estamos a analizar.

2. PRESENTACIÓN:

A) - Tipo de texto: Cál é a súa natureza.

Pode ser un discurso, unha carta, un tratado, unha proclama, unha obra literaria (novela, ensaio…), untexto constitucional…

Según o tema que traten (e sólo si o vemos moi claro), podemos encuadrar o texto en:

- HISTORIOGRÁFICOS (comentarios acerca de acontecementos históricos, normalmente, de épocas anteriores)
- POLÍTICOS (discursos, programas….)
- LEXISLATIVOS (recopilacións de leis, artículos constitucionáis…)
- XURÍDICOS (sentencias,…)
-TESTIMONIAIS (memorias, diarios, cartas,autobiografías…)
-DEMOGRÁFICOS (relativos a situacións que afectan ós movementos poboacionáis)
-ECONÓMICOS (relativos á economía: compra-ventas, donacións…)
- NARRATIVO-CIRCUNSTANCIAIS (referentes a narracións ou circunstancias habituáis).
- OUTROS: SOCIAIS, XEOGRÁFICOS, RELIXIOSOS…

Ás veces o encuadre dun texto é problemático (textos políticos que abordan temática social, ou historiográficos quetratan de temas religiosos, demográficos….), polo que é conveniente que justifiquemos o encadre que facemos do texto (se o vemos claramente; en todo caso, un texto histórico sempre será de tipo historiográfico).

B) Autor: sinalando destinatarios e finalidade que persigue, así como algún rasgo do mesmo (se o conocemos) (¿Quén?)

C) Encadre espacio-temporal: época e lugar a que se refire.Tamén se fará referencia á época en que se escribe, se é posible). (Cándo e Ónde)

D) Tema: ¿De qué se trata? ¿Cál é a idea principal? ¿Hai ideas secundarias? (¿Qué?)

3- ANÁLISE E INTERPRETACIÓN:

a) Resumo do mesmo, ORGANIZADOO EN TORNO Á IDEA PRINCIPAL.

b) CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA: relacionando o seu contido coa situación histórica que se vive no momento e no lugar á que se refire.(imprescindible coñecemento das características da etapa histórica correspondente).
Facer referencia ó PASADO (causas ou desencadenantes que motivaron a situación analizada), e ó FUTURO (consecuencias a que deron lugar as circunstancias examinadas)

4- CONCLUSIÓNS:
Farase unha valoración do texto, sinalando a importancia do mesmo como fonte de coñecemento histórico, e un ANÁLISE CRÍTICO(opinión persoal sobre posibles erros, intereses que defende ou condena...)

EXEMPLO DUN COMENTARIO DE TEXTO:

“A Monarquía Liberal”
As Cortes da nación española (…) decretan a seguinte Constitución (…)
Art. 1. A nación española é a reunión de todos os españois de ambos hemisferios (…)
Art. 3. A soberanía reside esencialmente na nación e, polo mesmo, pertence a ésta, exclusivamenteo dereito de establecer as súas leis fundamentais
Art. 4. A nación está obrigada a conservar e proteger (…) a liberdade civil, a propiedade e os demais dereitos legítimos de todos os individuos que a compoñen (…)
Art. 12. A relixión da nación española é e será perpetuamente a católica (…)
Art. 172. As restricións da autoridade do rei son as siguintes: (…) Non pode impedir, baixo ningúnpretexto, a celebración de Cortes (…) Non pode o rei ausentarse do Reino sen o consentimento das Cortes e, se o fixera, enténdese que abdicou da Coroa (…). Non pode impoñer, por sí, contribucións.

Constitución española, 1812

Este texto de tipo lexislativo presenta unha serie de artigos da Constitución de 1812, elaborada polos Diputados que se reuniron en Cádiz, en convocatoria de Cortes...