Comprensió lectora

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1759 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
a) Descripció de la intenció educativa
a. Justificació
El desenvolupament curricular d’una escola ha d’estar viu, sotmès a reflexió i adaptat a les diferents realitats i situacions.
És important analitzar quina ha de ser l’actuació del docent en el procés d’aprenentatge que realitza l’alumne. Cal reflexionar sobre les metodologies que potencien l’adquisició de les habilitats que es posen enfuncionament en situacions d’ensenyament - aprenentatge de la comprensió lectora.
Per tot això, cal disposar d'eines que facilitin el desenvolupament d'estratègies positives respecte la comprensió lectora.
b. Orientacions
 Dedicació d’una sisena hora a activitats específiques de comprensió lectora a part de les que ja es facin en les diferents àrees.
Aquestes activitats han de ser variades: Lectura del llibre comú.
 Activitats per fomentar l’ús de la biblioteca amb préstec de llibres, lectures in situ, racons de contes,...
 Recerca d’informació que impliqui lectura i selecció de la informació.
 Comentari de llibres llegits.

 Reforçar aspectes perceptius i de memòria.
 Tenir en compte les diferents tipologies de text.
 Ensenyar estratègies abans, durant i després dela lectura per aprendre a:
 Activar els coneixements previs
 Solucionar aspectes de vocabulari
 Inferir
 Captar les idees principals
 Resumir
 L’estructura del text
 Mecanismes de control de la comprensió
 Ensenyar a elaborar preguntes pertinents sobre un text
 Explicitar i modelar les estratègies més importants

 Acompanyar la comprensió lectora de l’expressióescrita de manera que suposi un enriquiment i millora de l’expressió i no una obligació carregosa.
 Treballar l’expressió escrita adaptada a cada nivell, amb suport a la mateixa aula (sobretot a cicle inicial).
 Practicar proves de solució múltiple.
 Realitzar controls periòdics de comprensió lectora en cada cicle o nivell, i analitzar els resultats.

c. Propostes organitzatives i de gestió del’aula
• ½ hora diària de lectura en diferents moments i àrees.
• La tutoria és una eina que potencia la comunicació.
• Agrupaments heterogenis per facilitats la col•laboració i la comunicació multidireccional.
d. Materials i recursos
• Biblioteca: poble, centre i aula
• Textos de diferents tipologies
• Projector com element central multimèdia a l’aula.
• Ordinador i xarxa.
e. Relació ambel desenvolupament de les competències bàsiques
1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
Tot el referent a la comunicació multidireccional, oral i per escrit, gràcies a la gestió de l’aula i el treball cooperatiu, la cohesió dels grups, acceptar les crítiques, foment de l’empatia, en definitiva la capacitat de conviure i solucionar conflictes.
Molt present en la varietat detextos que s’usen i que es construeixen en les activitats d’ensenyament- aprenentatge.
2. Competència artística i cultural
Les manifestacions culturals dels textos, una actitud d’estima de la creativitat a través de la literatura.
3. Competència del tractament de la informació i competència digital
L’accés i la comprensió de la informació, per després comunicar-la amb les possibilitats queofereixen les tecnologies de la informació, l’actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació.
4. Competència matemàtica
La comprensió dels enunciats, la resolució de problemes, la interpretació de textos matemàtics, gràfics i la lectura i comprensió del llenguatge matemàtic.
5. Competència d’aprendre a aprendre
Les capacitats que entren en joc a l’aprenentatge com l’atenció, laconcentració, la memòria, la comprensió i l’expressió lingüística. La lectura facilita a l’alumnat experiències d’aprenentatge gratificants tant individuals com col•lectives.
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal
Tot el relacionat amb la gestió de la feina, la reflexió i l’aplicació dels coneixements en fites més elevades.
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic....
tracking img