Comunicació corporativa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1225 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 2B Importància estratègica de la comunicació corporativa com a part essencial de l'activitat d'una organització. La responsabilitat social corporativa.

Importància estratègica de la comunicació corporativa com a part essencial de l'activitat d'una organització.
Ja no estem en una societat de la informació, estem en la societat de la comunicació. En un entorn de sobrecapacitat,d'excedent de possibilitats i opcions, res tan important com la comunicació per fer sentir el nostre missatge i fer-ho comprendre. La conversa és cada vegada més popular que el monòleg, i a més aquesta conversa salta les fronteres de sectors, països i perfils de clients habitualment segmentats per criteris sociodemogràfics.
En aquest nou panorama, la primera decisió que prenen les corporacions és la deposar el concepte comunicació i el que això comporta en primera línia de gestió. Això suposa canviar el rol de les actuals àrees de Comunicació Corporativa, amb la finalitat que es comprengui que davant la nova situació, es requereixen noves fórmules i papers en el seu acompliment habitual, que han d'anar acompanyades de competències diferents de les abans requerides.
Les organitzacions avançadeshan pres consciència de que la comunicació és cosa de dos o més agents, no només d'un. Que allò que volem comunicar no només depèn de com ho diguem i on ho diguem, sinó que també depèn de com ho entenguin els receptors.
Això suposa que el missatge deixa de pertànyer exclusivament a l'emissor i que la propietat de la comunicació es torna compartida. Això és fonamental per poder desenvolupar unacomunicació corporativa adequada.
La comunicació no és propietat d'una àrea, un responsable o un grup de persones únicament, sinó que tots tenim la possibilitat de comunicar, de fet, tots comuniquem de manera constant i contínua, de manera que el camp de la comunicació corporativa es fa extens i complex.
La comunicació corporativa és l'acte pel qual una organització emet una sèrie de missatges através d'una sèrie de mitjans a un conjunt de receptors amb la intenció de transmetre idees i conceptes determinats. Això planteja un gran problema inicial com és el de la incapacitat de restringir a una àrea única el control de la comunicació que realitza qualsevol membre de l'organització dins del seu rol com a integrant o fora d'ell.
Tot en l'organització comunica, els seus empleats, els seuscol·laboradors, els seus processos, les seves estructures, els seus objectius, les seves estratègies, el seu estil de direcció les seves decisions, i no només en l'exercici de les seves funcions, sinó també fora d'elles. Per tant, cada treballador, per exemple, és un potencial agent de comunicació corporativa, tant dins com fora de l'organització. Davant d'aquest fet, sembla clar el paperestratègic de l'àrea de Comunicació Corporativa.
La missió bàsica de la comunicació corporativa és la de fixar el marc de contingut a comunicar en què ha de moure's la companyia amb la finalitat d'assegurar coherència i consistència en els seus missatges i liderar l'activitat comunicativa.
La millor manera d'aconseguir comunicar allò que volem comunicar és precisament acceptar que aquest fet comunicatiuli pertany a tot el món, emissor i receptor, i no només a una part, i que l'únic que podem fer és establir unes pautes bàsiques que siguin comprensibles per tots els implicats i que assegurin que sempre comuniquem un missatge similar que assegurarà una consistència a la nostra organització.
Per tant, la Comunicació Corporativa no és l'única font de la qual parteixen els missatges cap ashareholders i stakeholders, sinó que és el lloc on s'elabora l'espai comunicatiu en què l'organització ha de moure's.
Els especialistes recomanen que l'àrea de comunicació corporativa ha de dependre directament de la direcció general, presidència o òrgan de major poder funcional en l'organització. Això és degut a que qualsevol altra dependència jeràrquica limitaria l'abast de les seves funcions i...
tracking img