Concepto y clasificacion de costes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4101 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
T EEi iT

Tema 1 Concepte i classificació dels costos

Campus de Sabadell

T EEi iT

1.-1 Diferències entre Comptabilitat Externa (Financera) i Comptabilitat Interna (Costos/ Gestió)

Campus de Sabadell

1

T EEi iT

Dins de l’activitat empresarial, el procés productiu és el resultat d’una llarga cadena d’activitats orientades cap a l’obtenció d’un o més productes finals(acabats). Aquest procés comença amb la captació d’uns recursos financers (crèdits bancaris, crèdits de proveïdors, aportacions de socis, etc.) que permeten la compra del conjunt de factors productius (matèries primes, maquinària, edificis, mà d’obra, etc.). Això ho podem veure en el “conegut” ”Esquema de Schneider”

Campus de Sabadell

T EEi iT

A

B
Actius Fixes Magatzem P. Acabats VendesFinançament Propi

Caixa i Bancs

Fabricació Finançament Aliè Materials

Mà d'obra

esquema de Scneider
Campus de Sabadell

C

D

2

A

B
Actius Fixes Magatzem P. Acabats Vendes

T EEi iT

Finançament Propi

Caixa i Bancs

Fabricació Finançament Aliè Materials

Mà d'obra

àmbit extern
Campus de Sabadell

C

àmbit intern

D

àmbit extern

T EEi iT

Àmbit(diferències)
Comptabilitat Financera Comptabilitat de Costos

Extern:
compres, vendes, cobraments, pagaments, despeses i ingressos

Intern:
consums, costos, producció, rendiments, inventaris

Campus de Sabadell

3

T EEi iT

Objectius (diferències)
Comptabilitat Financera
Càlcul del Resultat Elaboració dels Estats Comptables

Comptabilitat de Costos
Valoració d’inventariSubministrar informació per la presa de decisions Subministrar informació per la planificació i control

Campus de Sabadell

T EEi iT

Destinataris (diferències)
Comptabilitat Financera
Terceres persones, interessades en l’empresa (accionistes, creditors, clients, proveïdors, sindicats, etc.)

Comptabilitat de Costos
Direcció i Gestors de l’empresa

Campus de Sabadell

4

T EEi iTMedis a utilitzar (diferències)
Comptabilitat Financera
Registre (comptabilització) de documents
Externs Propis

Comptabilitat de Costos
Estadístics (encara que també es pot comptabilitzar)

Campus de Sabadell

T EEi iT

Formalització (diferències)
Comptabilitat Financera
Principis Comptables generalment Acceptats Legislació Mercantil

Comptabilitat de Costos
Lliure

Campus deSabadell

5

T EEi iT

Metodologia (diferències)
Comptabilitat Financera
Obligatòria Subjecta a aspectes jurídicformals (PGC, Codi de Comerç,etc...

Comptabilitat de Costos
Establiment d’hipòtesis de càlcul diferents segons objectiu prioritari perseguit

Campus de Sabadell

T EEi iT

COMPTABILITAT DE GESTIÓ Usuaris de la informació Regulació Gestors interns de l’empresa No hi haregles d’obligat compliment (encara que són recomanables) Sistemes generals de comptabilitat més altres fons diverses Centrats en subsistemes. Basats en la combinació de dades històriques, estimacions i projeccions de fets futurs Èmfasi en la oportunitat de la informació Valorar els inventaris Subministrar informació per a la presa de decisions, per a la planificació i control

COMPTABILITATFINANCERA Usuaris externs Existeixen regles d’obligat compliment (Base: Pla General de Comptabilitat) Precedents casi exclusivament del sistema general comptable Centrats en l’empresa. Basats en informació històrica

Origen de les dades

Tipus d’Informes i Procediments

Implicacions Informatives

Èmfasi en la precisió de la informació Càlcul del Resultat Elaborar els Comptes AnualsObjectius

Campus de Sabadell

6

T EEi iT

Transferencia d’informació entre Comptabilitat Financera i de Costos
Quina informació s’ha de traspassar i per quin import?
No totes les informacions comptables són útils per la Comptabilitat de costos No sempre tindran el mateix import Poden aparèixer dades que no tenen reflex en l’àmbit de la Comptabilitat Financera

Provisions? Amortitzacions...
tracking img