Conceptos jurídicos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1438 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUM DOSSIER “ELS CONCEPTES JURÍDICS BÀSICS”
1. El concepte de responsabilitat jurídica
Una persona o entitat no pot rebre una determinada conseqüència jurídica prevista en una norma si no podem considerar-la responsable, ja sigui en relació amb alguna conducta o amb algun resultat. Seguint les aportacions de Hart, distingim quatre sentits de l’expressió ser responsable:
(a)Responsabilitat entesa com a causalitat: contesta la qüestió de qui o què ha causat un determinat resultat. Aquests enunciat de tipus causal no pressuposen per ells mateixos cap tipus d’implicació jurídica o valoració moral. No obstant por ser una condició per a la responsabilitat jurídica.
(b) Responsabilitat entesa com a capacitat: s’associa a les facultats mentals d’una persona o a la seva capacitatper a dirigir la seva conducta. Una persona amb una greu deficiència mental no és responsable dels seus actes. Aquest sentit de responsabilitat no pressuposa cap tipus de valoració jurídica o moral, però també té una rellevància bàsica pel Dret.
(c) Responsabilitat entesa com a funció: responsabilitat en el sentit de les funcions o deures que associem a un determinat rol o càrrec. Aixíconsiderem que en Joan té la funció (és responsable) d’organitzar la festa. Aquí es vincula a un conjunt d’accions que algú ha de dur a terme per a desenvolupar aquesta funció o rol.
(d) Responsabilitat entesa com a reacció: fa referència a la reacció jurídica o moral davant d’un determinat acte o resultat, és a dir, a les conseqüències, que poden ser tant negativa o positiva. Quan diem que en Joanés el responsable d’haver-se endut els diners de la caixa, podem estar pensant que el seu comportament és criticable, sancionable o reprovable. Per tant estem valorant moralment una conducta.

2.1. La responsabilitat jurídica
El nucli central és la responsabilitat com a reacció, ja que ens permet imputa conseqüències jurídiques per actes i resultats als destinataris de les normes. Per tant,una persona és jurídicament responsable quan és susceptible de rebre la conseqüència prevista en una norma jurídica per un determinat acte. Així, podem distingir entre responsabilitat moral i jurídica.
* Una persona és MORALMENT responsable quan creiem que la seva conducta és reprovable o criticable perquè ha vulnerat algun principi moral.
* Una persona és JURÍDICAMENT responsable quan,segons el que prescriuen les normes jurídiques, és susceptible de rebre una sanció una conseqüència negativa per un acte.
Seguint Kelsen, les modalitats bàsiques que trobem en els ordenaments jurídics serien els següents:
(a) Responsabilitat directa: per conducta pròpia.
(b) Responsabilitat indirecta: per conducta d’algú altre.
(c) Responsabilitat intencional: una acció intencional.(d) Responsabilitat pel resultat: per un resultat no volgut ni previst.
(e) Responsabilitat individual.
(f) Responsabilitat col·lectiva.
En general, hi ha dos tipus de raons per a justificar l’atribució de responsabilitat jurídica:
2.2.1. Responsabilitat subjectiva (model de mereixement)
Es pregunta en quines condicions algú mereix rebre una conseqüència negativa per undeterminat acte (ja sigui en forma de sanció o indemnització). Per tant, aquesta responsabilitat és merescuda, amb intencionalitat.
“Una persona és subjectivament responsable quan mereix rebre una conseqüència jurídica negativa per una acció intencional que ha provocat un dany”
La dividim en:
* Responsabilitat directa: assumim que una persona mereix respondre pels seus propis actes, li demanemcomptes pel que ella ha fet. Les persones són conscients del què poden dur com a conseqüències els seus actes, per tant, se’ls pot exigir conductes, atribuir obligacions i reprovar pel seu comportament.
* Responsabilitat per danys a tercers: mereixement d’una reacció negativa a la producció d’un fet extern que provoca un dany. Pressuposa l’existència de responsabilitat com a causalitat. No...
tracking img