Consolidacion empresas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 35 (8745 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CURS DE CONSOLIDACIÓ
Preparat per Manel Valls Copyright Manel Valls prohibida la seva reproducció sense consentiment per escrit

MÒDUL 1. Introducció 1.1. Definicions MÒDUL 2. Obligació de consolidar. 2.1. Definició de perímetre de consolidació. 2.2. Requisits. Normativa. MÒDUL 3. Mètodes i polítiques comptable. 3.1. Polítiques comptables. 3.2. Mètodes de consolidació i procediment. MÒDUL 4.Ajustos i eliminacions. 4.1. Diferència primera de consolidació: Fons de Comerç i Diferència Negativa de consolidació. 4.2. Eliminació inversió- fons propis 4.3. Transaccions i saldos entre empreses del grup. MÒDUL 5. Conversió a pessetes de comptes anuals en divises. MÒDUL 6. Exemple: Consolidació de la Societat XXXXX. MÒDUL 7. Conclusió. EXERCICI: CONSOLIDACIÓ DE DUES SOCIETATS AMB DOMINIDIRECTE

Fonts: Butlletí del Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (BOICAC 8). Consolidació de Estados Financeres. Sixto Alvarez Melcón. McGraw Hill

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ
DEFINICIÓ DE CONSOLIDACIÓ Són operacions realitzades amb l’objectiu d’elaborar uns documents comptables únics que fan referència a un grup d’empreses, entre les que existeix una certa vinculació, eliminant lesoperacions comuns o realitzades entre elles, per poder reflectir la situació patrimonial i de rendibilitat del grup de cara a l’exterior. Els usuaris dels estats financers de l’empresa matriu estan, usualment, interessats en el grup d’empreses i necessiten, per tant, ser informa ts de la situació financera, els resultats i els fluxos de fondos del grup en el seu conjunt. A cobrir aquesta necessitat, vandirigits els estats financers consolidats, que presenten la situació financera del grup com si es tractés d’una sola empresa.

ENTITATS DOMINANTS I DEPENDENTS Entenem que existeix una relació de domini d’una entitat dominant sobre una entitat dependent, quan la primera, de manera directa, per si mateixa, o indirecta, a través d’altres persones o entitats que actuen pel seu compte o concertadamentamb ella: posseeix la majoria dels drets de vot, o pugui disposar, en virtut d’acords convinguts amb altres socis, de la majoria de drets de vot de la segona; tingui la facultat o, de fet l’hagi exercit, de nomenar o de destituir la majoria dels membres de l’òrgan d’administració de la segona; hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, almenys la meitat més un dels membres de l’òrgand’administració de la segona; controli l’òrgan d’administració perquè almenys la meitat més un dels membres de l’òrgan d’administració de la segona siguin consellers o alts directius, directament o indirecta, de la primera;

S’entén per entitats dependents aquelles que es trobin en relació amb la dominant en algun dels supòsits establerts, com també les successivament dominades per aquestes.

ENTITATSMULTIGRUP Entenem per entitats multigrup aquelles que són gestionades per una o diverses entitats del grup i que participen en el seu capital social, conjuntament amb una altra o altres que en siguin alienes.

En tot cas, s’entén que hi ha gestió conjunta sobre una entitat quan, a més de participar directament o indirecta en el capital, es produeixi alguna de les circumstàncies següents: ques’estableixi la gestió conjunta en els estatuts socials; que hi hagi pactes o acords que permetin als socis l’exercici del dret de veto en la presa de decisions socials.

ENTITATS ASSOCIADES Tindran la consideració d’entitats associades aquelles no incloses en el grup econòmic, quan es compleixin els dos requisits següent: que una o diverses entitats del grup participin directament o indirecta en elcapital social de l’entitat; que es creï una relació duradora contribuent a la seva activitat.

Es presumirà que es compleixen els requisits establerts abans esmentats, sense perjudici d’altres casos, quan una o diverses entitats del grup posseeixin una participació directament o indirecta en el capital d’una entitat que no pertanyi al grup, almenys, del 20 % o del 3 % si aquesta cotitza...
tracking img