Constitució

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (469 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.Comenta el text. (p.268)
a) Resumeix el contingut de la Constitució. Organitza els diferents articles en relació amb els aspectes següents: sobirania, divisió de poders, llibertats i dretsindividuals, i organització territorial de l’estat.
Aquest fregament de la Constitució espanyola del 1931 mostra un seguit de drets i llibertats que miraven pel poble, mirant de constituir un estatintegral, compatible amb l’autonomia dels municipis i regions que formen la República.
La Constitució declarava que tots els poders emanaven del poble i establia que l’estat havia de ser integrat permunicipis mancomunats en províncies com indica l’article 4 i que tot espanyol podrà circular-hi lliurement(article 31). També mirava molt per les llibertats i drets individuals, com es pot comprovar en elsarticles 3,25,27,29,32,34,38 i 39 que mostren preocupació per la manera que es portaven els temes socials i presenten millores en temes com: la religió, igualtat entre classes i sexe, llibertat deconsciència, prohibeix detenir sense motiu, la inviolabilitat de la correspondència, dret a expressar-se sense tenir cap censura prèvia i dret a reunir-se pacíficament i associar-se lliurament.
Pel quefa la divisió de poders, la potestat legislativa resideix en el poble, que l’exerceix per mitjà de les corts, el congrés dels diputats es compondrà per els representats elegits per sufragi universal.Pel que fa la justícia s’administrarà en nom de l’estat, i els jutges seran independents en la seva funció(articles 51,52 i 94). Per últim l’article 90, que fa referència al consell de ministres queserà l’encarregat de elaborar els projectes de llei que calgui sotmetre al parlament, dictar decrets i exercir la potestat reglamentaria.b) Emmarca la Constitució en el seu context històric iargumenta perquè no es va aconseguir un consens al seu entorn. Quines forces polítiques hi van donar suport i quines s’hi van oposar? Assenyala els aspectes de la Constitució que van ser més polèmics....
tracking img