Constructivisme

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1564 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 4: PERSPECTIVES CONSTRUCTIVISTES DE L’APRENENTATGE

LECTURES OBLIGATÒRIES DEL TEMA

Woolfolk, A. (1999). Constructivismo y aprendizaje situado. A Psicologia educativa. Prentice Hall. (p. 277-282)

Woolfolk, A. (1999). Teorías constructivistas y del aprendizaje situado. A Psicologia educativa. Prentice Hall. (p. 346-357)

TREBALL ABANS DE LA LECTURA

1. Fes un repàs als títolsque encapçalen els diferents apartats de les lectures i identifica el que ja saps de cada tema
2. Què esperes aprendre un cop acabada la lectura del text?

TREBALL DURANT LA LECTURA

1. Comprova si realment el que estàs llegint coincideix amb el que ja sabies del tema
2. Identifica la nova informació. Recull els conceptes i les idees principals que apareixen en la lectura així comles seves relacions.
3. Fes especial atenció a les taules comparatives (7.3; 7.4; 9.4)
4. Identifica els dubtes que et vagin sorgint al llarg de la lectura

TREBALL DE DESPRÉS DE LA LECTURA

A partir de les lectures cal que cada alumne treballi i trobi la informació necessària per a contestar i poder discutir a classe sobre les següents qüestions:

1. Explica des de les teoriesconstructivistes, què és i en què consisteix l’aprenentatge. Fes un quadre comparatiu amb les teories cognitivistes

L’aprenentatge és una construcció activa de coneixement en la que es porten a terme unes estratègies, uns processos individuals de vinculació del que sabem amb el nou coneixement per reconstruir-lo i que és dóna en un context social que conforma els nous aprenentatges com aelement actiu en col·laboració.

|Cognotivisme |C. Exògen |C. Endògen |C. Dialèctic |
| | | | |
|1.S’adquireixen coneixements i són |1.L’estimulació externa i els|1.Es parteix|1.Coneixement, construcció |
|els | |de l’estudiant , |social. |
|canvis en aquests els |coneixements |el cos de | |
|que permeten les modificacions en |previs influeixen |coneixements ||
|la conducta. |en com processem |canvia construint el | |
| |la informació. |coneixement | |
|2. El reforçament és important com | |individualment en ||
|a |2.L’alunnes és |la societat. |2. Es construeix a la vegada |
|font de retroalimenta- |processador actiu | |amb els altres i amb un mateix.|
|ció. |de la informació, |2.L’alumne ||
| |utilitzant estra- |construeix en la | |
|3.L’individu aprèn activament, |tègies. |ment. |3. Construcció col·laborativa |
|inicia experiències, | | |deconeixements i valors |
|cerca informació |3.S’aprenen els |3.Reconstrucció |socials, en societat. |
|per resoldre problemes i |fets,destreses, conceptes i |del coneixement | |
|reorganitza el que |estratègies amb amb |previ vinculant-lo |...
tracking img